Gwarancje długu bankowego jako instrument pomocy publicznej w państwach Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego

Piotr Podsiadło

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


kryzys; pomoc publiczna; instytucje finansowe; gwarancje; Unia Europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Commission Staff Working Document – Autumn 2012 update – Facts and figures on State aid in the Member States, European Commission, Brussels 21.12.2012, SEC(2012) 443 final.

Duffie D., How Big Banks Fail, Princeton University Press, Princeton 2011.

Godłów-Legiędź J., Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu, [w:] H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE, C 156/3 z 9 lipca 2009 r.).

Komunikat Komisji – Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego (Dz.Urz. UE C 270 z 25 października 2008 r.).

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane (Dz. Urz. UE, C 83 z 30 marca 2010 r.).

Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.497
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:23
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 19:59:03

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Piotr Podsiadło

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.