Emitowanie obligacji bankowych - moda czy konieczność?

Witold Gradoń

Streszczenie w języku polskim


Podstawą działalności banków jest transformacja przyjmowanych środków w  kredyty finansujące rozwój gospodarczy. Nie byłoby więc możliwości udzielania przez banki kredytów, gdyby nie baza stanowiąca podstawę ich kreacji w postaci środków przekazanych bankom przez podmioty gospodarcze, a  zwłaszcza osoby fizyczne. Dotychczas w  Polsce rynek produktów bankowych służących do odkładania nadwyżek finansowych był zdominowany przez różne odmiany depozytów bankowych. W  ostatnim czasie można natomiast dostrzec coraz częstsze emisje obligacji bankowych. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy pojawiające się emisje obligacji bankowych są przejawem panującej mody, czy może oznacza to początek trwałego trendu, który wynika z  implementowanych norm ostrożnościowych wymuszających na bankach stopniowe wydłużanie terminu zwrotu przyjmowanych środków. W  artykule zidentyfikowano także główne bariery hamujące dalszy rozwój rynku tego typu papierów wartościowych w  Polsce i  propozycje ich likwidacji.

Słowa kluczowe


bank; obligacja bankowa; rynek obligacji bankowych; motywy emisji obligacji bankowych; bariery rozwoju rynku obligacji bankowych

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies. Consolidated text: Journal of Laws of 2009, no. 185, item 1439 as amended.

Act of 29 June 1995 on bonds. Consolidated text: Journal of Acts 2001, no. 120, item 1300 with subsequent amendments.

Latest trends in banking regulations, Polish Financial Supervision Commission, http://www.knf.gov.pl/Images/M_Brzozowski_tcm75-26427.pdf

Ramotowski J.: Issues of debt securities will still be unprofitable, www.obserwatorfinansowy.

Report on the situation of banks in the first half of 2012, Polish Financial Supervision Authority, Warsaw 2012, p. 18.

Report on the work of the Group for the issue of long-term own bonds by banks, Polish Financial Supervision Authority, Warsaw 2013.

Resolution No. 314/2009 of the Polish Financial Supervision Authority of 14 October 2009 on the other balance sheet items included in the bank’s core capital, their amount, scope and conditions for their inclusion in the core capital of a bank, Journal of Acts Polish Financial Supervision Authority of 2010, no. 1, position 8.

Resolution No. 434/2010 of the Polish Financial Supervision Authority of 20 December 2010 on the other balance sheet items included in the bank’s core capital, their amount, scope and conditions for their inclusion in the core capital of a bank, Journal of Acts Polish Financial Supervision Authority of 2011, no. 1, position 1.

The Banking Act of 29 August 1997. Consolidated text: Journal of Acts 1997, no. 140, item 939 as amended.

The outlook of corporate bond market 2013 – report from the corporate bond market, the report prepared by a group of analysts CorporateBonds.pl, www. corporatebonds.pl/docs/CBraport2013_v03.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.4.35
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:56
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 19:21:39

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Witold Gradoń

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.