Wpływ światowego kryzysu finansowego na przemiany geoekonomiczne

Lyubov Oleksandrivna Kibalnyk

Streszczenie w języku polskim


W artykule rozważany jest wpływ światowego kryzysu na transformację geoekonomiczną, w  czasie od pierwszego kryzysu światowego w  1825 roku do ostatniego kryzysu z  lat 2007–2009. Za główny wskaźnik odzwierciedlający poważne zmiany jakościowe i  ilościowe w  stosunku siły gospodarczej między państwami i  cywilizacjami uważa się produkt krajowy brutto, jego skalę i  tempo wzrostu. Najistotniejsze przemiany w  obszarze geoekonomicznym wystąpiły jako skutek kryzysów finansowych 1929–1933, 1974–1975 i  2008–2009. Praca dowodzi konieczności stworzenia nowego paradygmatu globalnej dystrybucji bogactwa ze względu na zmianę roli niektórych krajów (Chiny, Indie) w  tworzeniu produktu globalnego i  wpływu światowego kryzysu finansowego na te procesy.

Słowa kluczowe


geoekonomiczna transformacja; kryzys finansowy; produkt krajowy brutto; wzrost PKB; geo-przestrzeń gospodarcza

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, Office for Official Publications of the European Communities European Commission: Luxembourg, 7/2009. 90 p. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ec.europa.eu/economy_finance/publications

Kindleberger C. P., The World in Depression, 2nd ed., University of California Press, Berkeley, 1986.

Luttwak E., From Geopolitics to Geoeconomics: Logic of Conflict: Grammar of Commerce, The National Interest, no. 20, 1990.

Maddison A., The Word Economy. Historical Statistics, OECD, Paris, 2003.

Mishkin F.S., Asymmetric Information and Financial Crisis: A Historical Perspective, National Bureau of Economic Research, 1991, p. 108 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nber.org/chapters/c11483.pdf

Official website of the World Bank [electronic resource]. Access mode: http://data.worldbank.org/indicator/all

Samuelson R.J., The Financial Crisis and the Great Depression, “The Washington Post”, 2009, April 20, p. 13.

World Development Indicators, The World Bank, Washington, 2008, pp. 280–282.

Алексашенко С.В., Битва за рубль, Alma Mater, М., 1999, 239 p.

Гальчинський А., Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти, Наук. вид. Либідь: К., 2006, 312 p.

Згуровський М.З., Пахомов Ю.М., Філіпенко А.С., Андрійчук В.Г., Бистряков І.К., Будкін В.С. та ін., Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: монографія. Видавничий Центр “Академія”, К., 2010, 323 p.

Жан К., Савона П. и др., Геоэкономика. Господство экономического пространства, М., 1997, 207 p.

Киндлбергер Ч., Алибер Р., Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи, Питер, СПб., 2010, 544 p.

Корнаи Я., Трансформационный спад, “Вопросы экономики”, no. 3, 1994, pp. 4–16.

Кочетов Э.Г., Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: Учебник для вузов, Норма, М., 2006, 528 p.

Кузык Б.Н., Яковец Ю.В., Становление интегрального экономического строя – глобальная трансформация XXI века, Институт экономических стратегий, М., 2008, 144 p.

Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет, “Экономистъ”, М., 2003, pp. 507–508.

Кармен М. Рейнхарт, Кеннет С. Рогофф, На этот раз все будет иначе. Восемь столетий финансового безрассудства, Карьера пресс, М., 2011, 528 p.

Педь І.В., Лисенков Ю.М., Ящук С.П., Світові фінансово-банківські кризи: особливості та причини виникнення, Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1248

Поланьи К., Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени, СПб., Алетейя, 2002, 314 p.

Сіденко В., Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи, Економіка України, no. 5, 2012, pp. 18–31.

Цивилизационная структура современного мира: В 3-х томах, Под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. Т. 1. Глобальные трансформации современности, Наукова думка, К., 2006, 685 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.4.57
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:57
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 19:33:56

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Lyubov Oleksandrivna Kibalnyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.