Analiza ekonomiczna ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych z perspektywy teorii gospodarki rynkowej

Inna Lazaryshyna

Streszczenie w języku polskim


Rola analizy ekonomicznej w  gospodarce opartej na informacji jest ogromna, szczególnie w zakresie harmonizacji interesów właścicieli kapitału oraz pozostałej części społeczeństwa. W gospodarce
rynkowej występuje jednak wewnętrzne i zewnętrzne ryzyko, które wpływa na efektywność prowadzonych analiz. W momencie zidentyfikowania określonego ryzyka należy je uwzględnić, wykorzystując podstawowe założenia teorii gospodarki rynkowej. W  działaniach zmierzających do eliminacji wpływu ryzyka na wyniki prowadzonych analiz należy wziąć pod uwagę występowanie efektu synergii.

Słowa kluczowe


analiza ekonomiczna; zagrożenia wewnętrzne; zagrożenia zewnętrzne; teorie; gospodarka rynkowa; efekt synergii; teoria ryzyka

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Лобанова А.А., Чугунова А.В. (ред.), Энциклопедия финансового риск-менеджмента, Альпина Паблишер, 2003.

Шеремет А.Д., Суйц В.П., Аудит: Учебник, доп. и перераб, ИНФРА, М., 2001.

Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І., Кількісне оцінювання ризику у фінансово-економічній сфері, „Фінанси України”, no. 11, 2003.

Чалый В., Машков М., Неправительственные аналитические центры: предложение на фоне отложенного спроса, Зеркало недели, no. 1 (476), 10 января 2004.

Marshall A., Principles of Economics, Macmillan and Co. Ltd., London, 1920, http://www.econlib.org/ library/Marshall/marP.html

Knight F.H., Risk, Uncertainty, and Profit, 1st edition, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Co., Boston, 1921, http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html

Nassau Senior W., Political Economy, Richard Griffin and Co., London, 1854, http://www.econlib.org/library/Senior/snP.html

Mill J., Stuart J., Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, 7th edition, Longmans, Green and Co., London, 1909, http://www.econlib.org/library/Mill/mlP.html

Neumann J., Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior, 6th edition, Princeton University Press, Princeton, 1953, http://archive.org/stream/theoryofgamesand030098mbp/theory

ofgamesand030098mbp_djvu.txt

Willett A.H., The Economic Theory of Risk and Insurance, The Columbia University Press, New York, The Macmillan Company, Agents, London, 1901, P. S. King & Son, http://www.archive.org/details/cu31924030405579

Александрова М.М., Уллубієва К.К., Розвиток теорії ризиків в економічній науці: еволюційний підхід, “Вісник Ждту”, 1 (47), 2009, http://eztuir.ztu.edu.ua/2192/1/51.pdf

Shumpeter J.A., The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, 10th edition, 2004, http://books.google.com.ua/books?id=OZwWcOGeOwC&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true

Романенко Л.Ф., Коротаєва А.В., Ризики у банківській діяльності, „Фінанси України”, no. 5, 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.4.79
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:58
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 19:43:42


Statystyki

Widoczność abstraktów - 171
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Inna Lazaryshyna

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.