Ulga z tytułu nabycia nowych technologii – mankamenty konstrukcji i propozycje modyfikacji

Natalia Kotlarek

Streszczenie w języku polskim


Polska osiąga jeden z najniższych wskaźników nakładów na działalność R&D w stosunku do PKB w Unii Europejskiej. Konieczne jest zatem dążenie do zwiększania wydatków na R&D i poprawy efektywności procesów innowacyjnych w Polsce. W tym celu wskazane jest stosowanie między innymi zachęt podatkowych z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. W artykule omówiono funkcjonującą obecnie w Polsce ulgę na nabycie nowych technologii oraz przedstawiono dane dotyczące beneficjentów i przeciętnej wielkości odliczenia z tytułu ulgi. Celem opracowania było wskazanie mankamentów konstrukcji tej ulgi oraz przedstawienie propozycji zmian w tym zakresie.


Słowa kluczowe


ulga podatkowa; nowe technologie; innowacyjność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Deloitte, Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014, Warszawa 2014a, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_randd_report_2014.pdf [data dostępu: 08.06.2015].

Deloitte, Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r., Warszawa 2014b, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_PrzegladZachetPodatkowych_BR_2014.pdf [data dostępu: 08.06.2015].

European Commision, Innovation Union Scoreboard, Brussels 2014, ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm [data dostępu: 07.06.2015].

Eurostat, Online statistical database, 2015, ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=t2020_20&toolbox=type [data dostępu: 08.06.2015].

GUS, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014, stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2013-r-,8,3.html [data dostępu: 07.06.2015].

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 sierpnia 2012 r., sygn. ITPB3/423-248/12/PS, sip.mf.gov.pl/sip [data dostępu: 07.06.2015].

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 lipca 2014 r., sygn. IPTPB3/423-114/14-2/GG, sip.mf.gov.pl/sip/ [data dostępu: 07.06.2015].

Komisja Europejska, Dokument roboczy służb Komisji. Sprawozdanie krajowe – Polska 2015, Bruksela 2015, ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_poland_pl.pdf [data dostępu: 04.06.2015].

Komisja Europejska, Strategia Europa 2020, Bruksela 2010, ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf [data dostępu: 04.06.2015].

MF, Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007–2013, 2014a, www.mf.gov.pl [data dostępu: 04.06.2015].

MF, Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2007–2013, 2014b, www.mf.gov.pl [data dostępu: 04.06.2015].

Ministerstwo Gospodarki, Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r., Warszawa 2014, www.mg.gov.pl/node/20481 [data dostępu: 06.06.2015].

Obońska A. (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, sip.legalis.pl/documentview.seam?documentId=mjxw62zoge4dkmbvg44tanzoobqxalrshazdamzvhe4a [data dostępu: 09.06.2015].

Odpowiedź na interpelację nr 19907, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=592C7590 [data dostępu: 09.06.2015].

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, druk 3286.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U., nr 179, poz. 1484).

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (ustawa przekazana do podpisu Prezydenta).

Zwierzyński R., Ulga podatkowa na zakup nowych technologii jako szansa dla przedsiębiorcy, „Nauki o Zarządzaniu” 2013, nr 1(14).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.529
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:36
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 22:20:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 512
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Natalia Kotlarek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.