Legal Instruments of Effective Enforcement of Public Receivables

Anna Elżbieta Dalkowska

Abstract


Execution of an administrative decision is effective if its main objective – enforcement of receivables – can be achieved. Enforcement authorities and creditors have the jurisdiction and can apply coercive measures against debtor. The result of the enforcement proceedings very often depends on their activity and collaboration. 


Keywords


administrative enforcement; efficiency; receivables

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2003.

Budziszewski J., Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego, „Doradztwo Podatkowe” 2006, nr 2.

Dalkowska A., Skutki rozszerzonej egzekucji administracyjnej dla wierzyciela publicznoprawnego w następstwie wyroku paulińskiego, [w:] Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa Sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski & Wolff, Sopot 2014.

Dalkowska A., Zobowiązany w administracyjnym postępowaniu zabezpieczającym, Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski & Wolff, Sopot 2012.

Dobosz P., Pojęcie egzekucji administracyjnej, [w:] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwańska, System egzekucji administracyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków 1968.

Jendrośka J., Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963.

Longchamps F., O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1964, nr 19.

Postanowienie SN z dnia 24 czerwca 1999 r., II CKN 298/99 OSNC 2000/1/15, Biul.SN 1999/11/7, Pr. Gosp. 2000/1/12, M. Prawn. 2000/2/110, POP 2001/4/120.

Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003.

Pyziak-Szafnicka M., [w:] A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, t. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 656).

Uchwała SN z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 85/02, OSNC 2003, nr 10, poz. 129.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

Ustawa z dnia 11 listopada 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1289).

Wyrok SA w Warszawie z dnia 20 maja 1999 r., I Aca 128/99, OSA 2001, nr 1, poz. 5.

Wyrok SN z dnia 22 października 2013 r., III UK 154/12, LEX nr 1463908.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2008 r., I SA/Gd 547/07, LEX nr 467099.

Zimmermann M., Pojęcie administracji publicznej a „swobodne uznanie”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.215
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:16
Data złożenia artykułu: 2015-07-28 19:27:21


Statistics


Total abstract view - 695
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Anna Elżbieta Dalkowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.