Carousel Fraud as a Form of Fraud in the Value Added Tax

Dariusz Pauch

Abstract


The article presented the problem of carousel transactions used to defraud VAT. Firstly, the characteristics of tax fraud in VAT were considered. The author then pointed out the mechanism of functioning carousel transactions and subsequently presented possible methods to reduce fraud in VAT.


Keywords


fraud tax; carousel fraud; VAT

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamczyk A., Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2015, nr 116.

Godusławski B., Fiskus więcej widzi i… traci, „Puls Biznesu” 2015, nr 92(4354).

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Transakcje wewnątrzwspólnotowe ze szczególnym uwzględnieniem transakcji trójstronnych i łańcuchowych oraz identyfikacja oszustw karuzelowych w handlu wewnątrzwspólnotowym, Warszawa 2010.

Krasnowska-Sałustowicz V., Surmacz W., VAT się kręci, a my z nim, 13 marca 2010, www.newsweek.pl/vat-sie-kreci--a-my-z-nim,55162,1,1.html [data dostępu: 20.06.2015].

Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 2, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Ministerstwo Finansów, Informacja o kształtowaniu się zaległości budżetowych, 31 grudnia 2014.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020, Warszawa 2015.

NIK, Zwalczanie oszustw podatkowych, Warszawa 2014.

Nowak K., Wybrane zagadnienia dotyczące działalności tzw. słupów w ramach zorganizowanych grup przestępczych dopuszczających się oszustw podatkowych w związku z obrotem wyrobami stalowymi, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10(6).

Pauch D., Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2015, nr 116.

PricewaterhouseCoopers, Straty Skarbu Państwa w Vat, Warszawa 2014.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L 331/13 z 5 listopada 2004 r.).

Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2011 roku, Warszawa 2012, www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/giif/publikacje/spr_2011_v8a.pdf [data dostępu: 21.08.2012].

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1027).

Załącznik nr 1 do ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2013 r.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Mechanizmy karuzelowe. Schemat działania oszustów, skutki dla skarbu państwa. Indolencja państwa polskiego, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.621
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:41
Data złożenia artykułu: 2015-07-31 18:08:25


Statistics


Total abstract view - 1558
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Dariusz Pauch

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.