Powierzchniowy a katastralny system opodatkowania nieruchomości – symulacja wybranych skutków fiskalnych

Sebastian Gnat

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące symulacji reformy opodatkowania gruntów zurbanizowanych. Na przykładzie jednej gminy dokonano określenia wysokości podatków od nieruchomości poszczególnych działek gruntu, przeprowadzono proces ustalenia ich wartości katastralnej, a następnie dla założonej stawki procentowej podatku katastralnego zbadano wybrane skutki zastąpienia podatku od nieruchomości podatkiem katastralnym.


Słowa kluczowe


podatek katastralny; podatek od nieruchomości; powszechna taksacja nieruchomości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czaja J., Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości, Komp-system, Kraków 2001.

Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Temida 2, Białystok 2013.

Etel L. (red), Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Kancelaria Sejmu RP, Warszawa 2003.

Gnat S., Statystyczna analiza skutków finansowych wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości, [w:] J. Hozer (red.), Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

Gnat S., Symulacja zmian obciążeń podatkowych – podatek rolny a podatek katastralny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, nr 31.

Hozer J., Foryś I., Zwolankowska M., Kokot S., Kuźmiński W., Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych, Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1999.

Hozer J., Kokot S., Problemy powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2005, nr 16.

Krawczyk M., Powszechna taksacja nieruchomości – istota i znaczenie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 3.

Marona B., System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 703, Kraków 2006.

Mołdoch J., Wartość katastralna w realiach polskiej gospodarki, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2009, Vol. 17, nr 1.

Piekut J., Wady i zalety wprowadzenia podatku katastralnego, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2014, nr 3(41).

Polny L., Prediction Cadastral Tax Implementation in the Aspect of Experience Other Countries, “Geomatics and Environmental Engineering” 2014, Vol. 8, No. 4.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz. U. z 2005 r., nr 131, poz. 1092).

Sawiłow E., Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej dla potrzeb ustalania wartości katastralnych, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2009, Vol. 17, nr 1.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., nr 115, poz. 741 z późn. zm.).

Wołowiec T., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce szansą pobudzenia rozwoju lokalnego i regionalnego samorządów terytorialnych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, nr 4(14).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.371
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:25
Data złożenia artykułu: 2015-07-31 16:25:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Sebastian Gnat

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.