Harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim

Bożena Ciupek, Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania

Streszczenie w języku polskim


W aspekcie realizacji swobody przedsiębiorczości istotnego znaczenia nabiera harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstwa. Harmonizacja ta, chociaż merytorycznie uzasadniona i praktycznie nieunikniona, budzi wiele emocji i kontrowersji, co powoduje, że procesy harmonizacyjne w zakresie podatków obciążających dochody przedsiębiorstw cechują się specyficznym charakterem. Obserwuje się bowiem zjawisko częściowej harmonizacji, która przyjmuje zarówno postać harmonizacji pozytywnej opartej na dyrektywach unijnych, jak i harmonizacji negatywnej wynikającej z rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z tym za cel artykułu przyjęto przedstawienie i ocenę podjętych działań mających na celu realizację procesu harmonizacji podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej.


Słowa kluczowe


jednolity rynek europejski; podatek dochodowy; harmonizacja podatków bezpośrednich

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.

Ciupek B., Ceny transferowe jako potencjalne źródło ryzyka podatkowego przedsiębiorcy, [w:] J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.

Doliwa-Klepacki Z., Integracja europejska, Temida 2, Białystok 2003.

Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. UE L 157).

Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. (Dz. Urz. UE L 310).

Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. (Dz. Urz. UE L 345/8).

Jankowski K., Swobody traktatowe a podatki bezpośrednie od zysków przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej. Harmonizacja negatywna, „Folia Iuridica Wratislaviensis” 2014, Vol. 3, nr 1.

Konwencja z dnia 23 lipca 1990 r. nr 90/436/EWG w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. U., nr 144, poz. 1039).

Kuś A. (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Latoszek E., Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa 2007.

Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Marszałek A. (red.), Integracja europejska, PWE, Warszawa 2004.

Nawrot R.A., Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe, Difin, Warszawa 2011.

Selera P., Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Szołno-Koguc J., Problemy harmonizacji podatkowej w krajach Unii Europejskiej, „Annales UMCS. Sectio H” 2008, Vol. XLII.

Wróbel A. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.431
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:29
Data złożenia artykułu: 2015-07-31 17:09:54

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Bożena Ciupek, Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.