Prospołeczne proporcje polskiego systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia

Hanna Kuzińska

Streszczenie w języku polskim


Polski system podatkowy, stworzony po transformacji, w niewystarczającym stopniu wypełnia funkcje społeczne. Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że większość społeczeństwa oczekuje od rządu sprawowania bardziej niż do tej pory egalitarnej polityki społecznej. Brakuje środków finansowych na skuteczne łagodzenie rozwarstwienia dochodowego w Polsce, dlatego warto rozważyć m.in. wyższe opodatkowanie kapitału, zbudowanie nowej skali opodatkowania dochodów osobistych, rozpoczęcie procesu systematycznego pomniejszania obciążeń podatkami pośrednimi i pominięte w tym opracowaniu ulepszanie opodatkowania majątku

Słowa kluczowe


system podatkowy; opodatkowanie kapitału i pracy; podatek od dochodów osobistych; opodatkowanie działalności gospodarczej; obciążenia podatkami pośrednimi; podatki majątkowe; nierówności dochodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CBOS, Opinia społeczna o zróżnicowaniu dochodów i nierównościach społecznych, BS/136/2010.

Eurostat, Taxation Trends in the European Union, Monday 16 June 2014a (Presentation).

Eurostat, Taxation Trends in the European Union, Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2014b, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5786841/KS-DU-14-001-EN.PDF/7bec4a16-f111-4386-a4b4-8f1087be1063?version=1.0 [data dostępu: 13.06.2015].

Felis P., Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

Gaudemet P.M., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1989.

Grzybowski P., Etyka i opodatkowanie – aspekt doktrynalny i normatywny, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2012, nr 3.

GUS, Notatka informacyjna z 22 grudnia 2014 r., Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, 2014a.

GUS, Rocznik Statystyczny, 2014b.

Heady C., Optymalne opodatkowanie jako wskazówka dla polityki podatkowej, [w:] M.P. Devereux (red.), Efektywność polityki podatkowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.

Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.

Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.

Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida 2, Białystok 2011.

Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, WSPiZ, Warszawa 2002.

Mączyńska-Ziemacka E., Anomiczne podłoże dysfunkcji systemu społeczno-gospodarczego, [w:] E. Mączyńska-Ziemacka, J.J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe, wyd. 2, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2014.

Modzelewski W., O podatkach stanowionych i sosowanych, wyd. 2, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2013.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.1778%209%20 [data dostępu: 13.06.2015].

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.

Social Benefits (Other than Social Transfers in Kind) Paid by General Government, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00026& plugin=1 [data dostępu: 13.06.2015].

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.

Stawki podatkowe w Europie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawki_podatkowe_w_Europie [data dostępu: 13.06.2015].

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 ze zm.).

Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.681
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:44
Data złożenia artykułu: 2015-07-31 17:52:41


Statystyki

Widoczność abstraktów - 389
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Hanna Kuzińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.