Ratio of the Prosocial Aspect in the Polish Tax System. Selected Issues

Hanna Kuzińska

Abstract


 Polish tax system does not sufficiently fulfill social functions. CBOS research shows that the majority of the society expects the government to lead using more than the usual egalitarian social policy. Mitigating the income stratification in Poland by social transfers is not sufficiently effective. Therefore, the following actions are worth considering: introduction of higher capital duty, development of a new scale of personal income tax in order to begin the process of systematic reduction of indirect taxes and improvement of tax assets.


Keywords


tax system; taxation of capital and labor; personal income tax; taxation of economic activity; indirect tax burden; property taxes; income inequality

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


CBOS, Opinia społeczna o zróżnicowaniu dochodów i nierównościach społecznych, BS/136/2010.

Eurostat, Taxation Trends in the European Union, Monday 16 June 2014a (Presentation).

Eurostat, Taxation Trends in the European Union, Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2014b, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5786841/KS-DU-14-001-EN.PDF/7bec4a16-f111-4386-a4b4-8f1087be1063?version=1.0 [data dostępu: 13.06.2015].

Felis P., Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

Gaudemet P.M., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1989.

Grzybowski P., Etyka i opodatkowanie – aspekt doktrynalny i normatywny, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2012, nr 3.

GUS, Notatka informacyjna z 22 grudnia 2014 r., Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, 2014a.

GUS, Rocznik Statystyczny, 2014b.

Heady C., Optymalne opodatkowanie jako wskazówka dla polityki podatkowej, [w:] M.P. Devereux (red.), Efektywność polityki podatkowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.

Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.

Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.

Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida 2, Białystok 2011.

Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, WSPiZ, Warszawa 2002.

Mączyńska-Ziemacka E., Anomiczne podłoże dysfunkcji systemu społeczno-gospodarczego, [w:] E. Mączyńska-Ziemacka, J.J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe, wyd. 2, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2014.

Modzelewski W., O podatkach stanowionych i sosowanych, wyd. 2, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2013.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.1778%209%20 [data dostępu: 13.06.2015].

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.

Social Benefits (Other than Social Transfers in Kind) Paid by General Government, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00026& plugin=1 [data dostępu: 13.06.2015].

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.

Stawki podatkowe w Europie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawki_podatkowe_w_Europie [data dostępu: 13.06.2015].

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 ze zm.).

Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.681
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:44
Data złożenia artykułu: 2015-07-31 17:52:41


Statistics


Total abstract view - 771
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Hanna Kuzińska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.