System (zbiór) podatków samorządowych – wstępne propozycje uporządkowania

Zbigniew Ofiarski

Streszczenie w języku polskim


Podatki samorządowe w Polsce są źródłami dochodów własnych wyłącznie w gminach. Powiaty i województwa nie posiadają takich źródeł dochodów. Niezbędne są zatem zmiany prawa prowadzące do pełnego zrealizowania standardów wynikających z Konstytucji RP oraz z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Efektem umiarkowanych reform byłoby wyposażenie powiatów i województw we własne podatkowe źródła dochodów umożliwiające im wykonywanie władztwa podatkowego. Należy również zakończyć proces porządkowania właściwości rzeczowej i przekazać gminnym organom podatkowym kompetencje do załatwiania spraw podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. System podatków samorządowych powinien stać się trwałym i znaczącym fundamentem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.


Słowa kluczowe


samorząd terytorialny; podatki lokalne; budżety samorządowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartosiewicz J., Problematyka udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatków pobieranych przez urzędy skarbowe a stanowiących dochody gmin, „Casus” 2010, nr 3.

Chorążewska A., Jagoda J., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie a wartości konstytucyjne, „Studia Iuridica Agraria” 2012, nr 10.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Etel L., Stanowienie zwolnień i ulg podatkowych przez władzę lokalną, [w:] R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Unimex, Wrocław 2001.

Etel L., Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego, Temida 2, Białystok 2004.

Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r., nr 124, poz. 607, sprost. Dz. U. z 2006 r., nr 154, poz. 1107).

Gajl N., Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.

Gomułowicz A., System podatkowy, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010.

Kalinowski M., Lokalne władztwo podatkowe a unijne zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2012, nr 1.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Kornberger-Sokołowska E., Zdanukiewicz J., Cieślak R., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida 2, Białystok 2011.

Krzywoń A., Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niekonstytucyjna danina publiczna?, „Przegląd Legislacyjny” 2011, nr 4.

Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Miemiec W., Dochody jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Miemiec W., Władztwo podatkowe gminy – wybrane zagadnienia finansowoprawne, [w:] L. Patrzałek (red.), Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005.

Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Niezgoda A., Konstytucyjne uwarunkowania władztwa daninowego jednostek samorządu terytorialnego, [w:] P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Temida 2, Białystok 2010.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U., nr 144, poz. 930 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r., poz. 436).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.265
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:19
Data złożenia artykułu: 2015-08-01 01:50:32


Statystyki

Widoczność abstraktów - 606
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Zbigniew Ofiarski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.