Local Government Tax System – Initial Restructuring Proposals

Zbigniew Ofiarski

Abstract


In Poland, local government tax is a source of own revenue exclusively for communes (“gmina”), whereas larger administrative units such as counties (“powiat”) and voivodeships do not have access to this source of finance. Therefore, the law should be modified to enable full implementation of the standards stipulated by the Constitution of the Republic of Poland and the European Charter of Local Self-Government. Moderate reforms would lead to providing counties and voivodeships with their own sources of revenue, thus enabling their fiscal autonomy. Moreover, the process of restructuring the operational responsibility should come to an end and commune tax organs should be given competence to deal with such fiscal issues as inheritance and gift tax, civil law transaction tax and flat-rate income tax in the form of fixed amount tax. The local government tax system should become a significant and lasting foundation of financial autonomy for local government units. 


Keywords


territorial self-government; local taxes; local government budgets

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bartosiewicz J., Problematyka udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatków pobieranych przez urzędy skarbowe a stanowiących dochody gmin, „Casus” 2010, nr 3.

Chorążewska A., Jagoda J., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie a wartości konstytucyjne, „Studia Iuridica Agraria” 2012, nr 10.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Etel L., Stanowienie zwolnień i ulg podatkowych przez władzę lokalną, [w:] R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Unimex, Wrocław 2001.

Etel L., Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego, Temida 2, Białystok 2004.

Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r., nr 124, poz. 607, sprost. Dz. U. z 2006 r., nr 154, poz. 1107).

Gajl N., Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.

Gomułowicz A., System podatkowy, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010.

Kalinowski M., Lokalne władztwo podatkowe a unijne zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2012, nr 1.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Kornberger-Sokołowska E., Zdanukiewicz J., Cieślak R., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida 2, Białystok 2011.

Krzywoń A., Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niekonstytucyjna danina publiczna?, „Przegląd Legislacyjny” 2011, nr 4.

Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Miemiec W., Dochody jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Miemiec W., Władztwo podatkowe gminy – wybrane zagadnienia finansowoprawne, [w:] L. Patrzałek (red.), Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005.

Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Niezgoda A., Konstytucyjne uwarunkowania władztwa daninowego jednostek samorządu terytorialnego, [w:] P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Temida 2, Białystok 2010.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U., nr 144, poz. 930 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r., poz. 436).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.265
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:19
Data złożenia artykułu: 2015-08-01 01:50:32


Statistics


Total abstract view - 1146
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Zbigniew Ofiarski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.