Preproporcjonalne i proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego od 2016 r. jako racjonalizacja mechanizmu podatku od towarów i usług

Ewelina Skwierczyńska

Streszczenie w języku polskim


Podatek naliczony ostatecznie kształtuje wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. Dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy zmieniającej wprowadzające tzw. preproporcję. Realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego, służącego tzw. działalności mieszanej (opodatkowanej VAT i nieopodatkowanej VAT), komplikuje się tym bardziej, gdy dokonany zakup towaru bądź usługi związany będzie z trzecim typem działalności – podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale korzystającej ze zwolnienia od podatku. Zastosowanie preproporcji nie wyłącza bowiem stosowania proporcjonalnego odliczenia podatku od towarów i usług opartego o tzw. strukturę sprzedaży. Niniejsze rozważania stanowią próbę oceny wprowadzanych rozwiązań w kontekście racjonalizacji mechanizmu podatku od towarów i usług, stanowiącego blisko połowę wpływów do budżetu państwa.


Słowa kluczowe


podatek naliczony; proporcja; preproporcja; odliczenie, VAT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borszowski P., Elastyczność a zmiany prawa podatkowego, [w:] Z. Ofirski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym: ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.

Brzeziński B., O idei uproszczenia prawa podatkowego, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, PWN, Warszawa 1999.

Dyrektywa 112/2006/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 2006.347.1 ze zm.).

Gomułowicz A., Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Hasło: Racjonalizować, sjp.pwn.pl/slowniki/racjonalizowa%C4%87.html [data dostępu: 10.06.2015].

Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.

Mastalski R., Miejsce wykładni językowej w procesie stosowania prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 8.

Mastalski R., Wprowadzenie do prawa podatkowego, C.H. Beck, Warszawa 1995.

Modzelewski W., Patologie i anomalie podatku naliczonego w podatku od towarów i usług, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Orzeczenie TK z dnia 22 maja 2002 r., K 6/02.

Uchwała składu 7 sędziów NSA z 24 października 2011 r., I FPS 9/10.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 605).

Wpływy budżetowe w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, 2015, www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3406416/2014+r. [data dostępu: 10.06.2015].

Wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2006 r., I FSK 664/05.

Wyrok TSUE z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-437/06 (Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG).

Wyrok TSUE z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie C-511/10 (BLC Baumarkt GmbH & Co. KG).

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2013 r., I SA/Kr 223/13.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.651
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:42
Data złożenia artykułu: 2015-08-01 19:19:31


Statystyki

Widoczność abstraktów - 229
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ewelina Skwierczyńska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.