Pre-Proportional and Proportional Input Tax Deduction as the Rationalization of the Mechanism of VAT

Ewelina Skwierczyńska

Abstract


The input tax shapes the amount of payable tax in VAT. On January 1, 2016 the provisions of the amending Act introducing the so-called pre proportion will enter into force. The realization of the right to deduct input tax connected with mixed-business (taxed VAT and untaxed VAT) is going to be even more complicated when the taxpayers purchase goods or services connected with the third type of business – generally taxed VAT but exempt from VAT. The use of pre proportional deduction does not exclude the use of proportional deduction associated with the so-called sales structure. These considerations are an attempt to assess the introduced solutions in the context of rationalization mechanism of VAT, which is nearly half of the revenues to the state budget.


Keywords


input tax; proportion; pre-proportion; deduction; VAT

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Borszowski P., Elastyczność a zmiany prawa podatkowego, [w:] Z. Ofirski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym: ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.

Brzeziński B., O idei uproszczenia prawa podatkowego, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, PWN, Warszawa 1999.

Dyrektywa 112/2006/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 2006.347.1 ze zm.).

Gomułowicz A., Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Hasło: Racjonalizować, sjp.pwn.pl/slowniki/racjonalizowa%C4%87.html [data dostępu: 10.06.2015].

Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.

Mastalski R., Miejsce wykładni językowej w procesie stosowania prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 8.

Mastalski R., Wprowadzenie do prawa podatkowego, C.H. Beck, Warszawa 1995.

Modzelewski W., Patologie i anomalie podatku naliczonego w podatku od towarów i usług, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Orzeczenie TK z dnia 22 maja 2002 r., K 6/02.

Uchwała składu 7 sędziów NSA z 24 października 2011 r., I FPS 9/10.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 605).

Wpływy budżetowe w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, 2015, www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3406416/2014+r. [data dostępu: 10.06.2015].

Wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2006 r., I FSK 664/05.

Wyrok TSUE z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-437/06 (Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG).

Wyrok TSUE z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie C-511/10 (BLC Baumarkt GmbH & Co. KG).

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2013 r., I SA/Kr 223/13.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.651
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:42
Data złożenia artykułu: 2015-08-01 19:19:31


Statistics


Total abstract view - 633
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Ewelina Skwierczyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.