O potrzebie racjonalizacji stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin

Przemysław Pest

Streszczenie w języku polskim


Podatek od wydobycia niektórych kopalin został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 2 marca 2012 r., która weszła w życie 18 kwietnia tego samego roku. Założeniem projektodawcy ustawy było uchwycenie nadzwyczajnych zysków podmiotów wydobywających miedź i srebro. Od momentu wprowadzenia podatek od wydobycia niektórych kopalin budził liczne wątpliwości zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków. Celem artykułu było zarysowanie najważniejszych kontrowersji dotyczących stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin, w tym: 1) zgodności sposobu określania stawek podatku z konstytucyjną zasadą wyłączności ustawy w sferze prawa podatkowego, 2) asymetryczności stawek podatku, 3) braku mechanizmu wspierania nowych inwestycji.


Słowa kluczowe


podatek od wydobycia niektórych kopalin; miedź; srebro; stawka podatku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmaj M., Opinia prawna w przedmiocie oceny zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk senacki nr 66), „Opinie i Ekspertyzy”, OE-185, marzec 2012.

Duda M., Podatek od wydobycia niektórych kopalin – nowa jakość w polskim prawie podatkowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, z. 1.

Etel L., Podatek od wydobycia niektórych kopalin, [w:] L. Etel (red.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2013.

Gorgol A., Podatek od wydobycia niektórych kopalin, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Małecki J., Podatek od wydobycia niektórych kopalin, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2013.

Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2–5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (M.P., poz. 122).

Piotrowski R., Opinia o zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk senacki nr 66), „Opinie i Ekspertyzy”, OE-185, marzec 2012.

Podatki i opłaty poniesione przez KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2008–2014, dane udostępnione przez KGHM Polska Miedź S.A.

Połczyński J., Podatek od wydobycia niektórych kopalin w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 186.

Stelmach Ł., Podatek od wydobycia niektórych kopalin w realiach KGHM Polska Miedź S.A., Prezentacja dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 13 kwietnia 2015.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U., poz. 362 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U., poz. 1215).

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, Druk Sejmowy nr 144/VII kad.

Wpływ podatku od wydobycia niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz sektor finansów publicznych, Warszawa 2014.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r., K 23/12, OTK 2014, nr 10A, poz. 113.

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem z dnia 14 grudnia 2011 r. ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, 21 grudnia 2011 r., KGHM Polska Miedź S.A.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.559
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:38
Data złożenia artykułu: 2015-08-06 20:17:31

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Przemysław Pest

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.