Subsydia podatkowe jako forma pomocy publicznej a dług sektora general government

Piotr Podsiadło

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono wytyczne dla wdrażania art. 107–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z punktu widzenia pomocy podatkowej. Prowadzi to do weryfikacji tezy, że ze względu na wdrożony na szczeblu UE – w odpowiedzi na skutki kryzysu finansowego i gospodarczego – plan naprawy gospodarczej, wsparcie ze strony władz publicznych w formie subsydiów podatkowych stało się najczęściej stosowaną ze względu na wartość formą pomocy publicznej spośród wszystkich form pomocy udzielanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Przyjęcie takiej tezy skłania do postawienia pytania o wpływ pomocy państwa na wielkość zadłużenia sektora finansów publicznych w państwach członkowskich UE, które udzielały pomocy podatkowej. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie modelu regresji liniowej. Zmienną objaśnianą (zmienną zależną Y) jest wielkość długu sektora general government, a zmienną objaśniającą (zmienną niezależną X) są wydatki na pomoc państwa.


Słowa kluczowe


subsydia podatkowe; pomoc publiczna; Unia Europejska; dług sektora general government

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Craig P., Búrca G. de, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford University Press, Oxford – New York 2003.

Hancher L., The General Framework, [w:] L. Hancher, T. Ottervanger, P.J. Slot (eds.), E.C. State Aids, Sweet & Maxwell, London 2006.

Obwieszczenie o zastosowaniu zasad z zakresu pomocy państwa wobec środków dotyczących bezpośredniego opodatkowania działalności gospodarczej (Dz. Urz. WE C 384, 10.12.1998).

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane (Dz. Urz. UE, C 83, 30.03.2010).

Wyrok Sądu w sprawie T-55/99 Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2000.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 173-73 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1974.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-200/97 Ecotrade Srl przeciwko Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), ECR 1998.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH i Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten, ECR 2001.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-66/02 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.147
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:12
Data złożenia artykułu: 2015-08-07 02:01:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 194
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Piotr Podsiadło

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.