Wybrane aspekty opodatkowania transakcji na pochodnych instrumentach finansowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce

Małgorzata Barbara Twarowska

Streszczenie w języku polskim


Regulacje prawne nie zawsze nadążają za szybko rozwijającym się rynkiem, tak jest np. w przypadku rynku pochodnych instrumentów finansowych. Wątpliwości budzi m.in. kwestia ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów z pochodnych instrumentów finansowych. Czy przy ustalaniu przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla transakcji na poszczególnych pochodnych instrumentach finansowych należy uwzględniać wszystkie wydatki związane z nabyciem instrumentów oraz wszystkie wpływy z tytułu realizacji transakcji, czy jedynie ostateczny wynik transakcji? Celem pracy jest identyfikacja możliwych rozwiązań w zakresie opodatkowania rzeczywistych i nierzeczywistych pochodnych instrumentów finansowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.


Słowa kluczowe


opodatkowanie dochodu; podatek dochodowy od osób fizycznych; pochodne instrumenty finansowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dmowski A., Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Aspekty prawne, podatkowe i bilansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Malinowski D., Opodatkowanie niektórych kapitałów pieniężnych – problemy praktyczne, „Przegląd Podatkowy” 2013, nr 5.

Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 2004.

Paczuski A., Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych, C.H. Beck, Warszawa 2001.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., nr 21, poz. 86).

Zieliński R., Pojęcie dochodu podatkowego, „Państwo i Prawo” 2009, z. 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.101
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:09
Data złożenia artykułu: 2015-08-07 14:13:09

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Małgorzata Barbara Twarowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.