Preferencje w podatku od towarów i usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego

Teresa Famulska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza i ocena preferencji w podatku od towarów i usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie jednolitego rynku europejskiego. Rozważaniami objęto zwolnienia „podmiotowe” stosowane dla drobnych przedsiębiorców oraz kategorię tzw. małych podatników. Dokonano identyfikacji – specyficznych w zakresie VAT – podatkowych uwarunkowań funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W opracowaniu zastosowano metodę studiów literaturowych oraz analizy aktów prawnych (z punktu widzenia skutków ekonomicznych/finansowych ich stosowania). W formułowaniu części ocen i wniosków wykorzystano dane empiryczne Ministerstwa Finansów oraz opracowania Komisji Europejskiej.


Słowa kluczowe


podatek od towarów i usług; małe i średnie przedsiębiorstwa; preferencje podatkowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balza B., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza, Difin, Warszawa 2013.

Decyzja 2009/790/WE Rady z dnia 20 października 2009 r. dopuszczająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE 2009, nr L 283/53 ze zm.).

Decyzja wykonawcza 2012/769/UE Rady z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE 2012, nr L 338/27).

Decyzja wykonawcza 2015/1173/UE Rady z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. 2015, nr L 189/36).

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE 2006, nr L 347/1 ze zm.).

European Commission, Standard VAT Return: Frequently Asked Questions, Brussels, 23 October 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-926_en.htm [data dostępu: 10.08.2015].

European Commission, Taxation and Customs Union. Taxes in Europe. Date Base, http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm [data dostępu: 10.08.2015].

Famulska T., Aspekt podmiotowy strategii podatkowej przedsiębiorstw w zakresie podatku od towarów i usług, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 198.

Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.

Kołosowska B., Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy

w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.

Modzelewski W. (red.), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2015.

Namysłowski R. (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości z zakresu VAT. Polska perspektywa, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Nita A., Konsensualne kształtowanie powinności podatkowej w wyniku wyboru opcji podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2012, nr 1.

Olchowicz J. (red.), VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

Profeta P., The Political Economy of Taxation and Tax Reforms, [w:] L. Bernardi, M.W.S. Chandler,

L. Gandulia (eds.), Tax Systems and Tax Reforms in New EU Members, Routledge, London – New York 2005.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Witek-Crabb A., Między małym a dużym przedsiębiorstwem – specyfika zarządzania strategicznego

w średniej firmie. Wyniki badań, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2014, nr 135.

Wyszkowski A., Preferencje podatkowe jako funkcja obciążeń podatkowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 346.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.579
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:39
Data złożenia artykułu: 2015-08-07 17:05:24


Statystyki

Widoczność abstraktów - 278
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Teresa Famulska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.