Differences in Fiscal Implications of Tax Policy in Polish Municipalities

Jarosław Dziuba

Abstract


The purpose of the article is to identify differences in fiscal implications of decisions in terms of taxation power made by municipalities (also including cities with county rights) from the perspective of such criteria as the type of local tax, the type of municipality and its geographic location. The research hypothesis stating that local tax policy results in more extensive fiscal consequences, and hence remains more active in the areas (regions) characterized by poorer socio-economic situation, was put forward for verification in the article. The conducted analysis covered revenues from local taxes in Poland in the period 2006–2014, primarily in the context of fiscal consequences resulting from using the tools for power to tax and confronting them with the selected economic indicators for regions. The conducted correlation analysis confirms the theoretical assumptions and allows for considering the hypothesis to be true.


Keywords


local tax; tax policy; tax system; local self-government

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl [data dostępu: 10.08.2015].

Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Temida2, Białystok 2013.

Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.

Korolewska M., Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, „Studia BAS” 2014, nr 1.

Kosikowski C. (red.), Finanse samorządowe 2005, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.

Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za okres 2006–2014, www.mf.gov.pl [data dostępu: 10.08.2015].

Swianiewicz P., Finanse lokalne – teoria i praktyka, Municipium S.A., Warszawa 2004.

Swianiewicz P., Neneman J., Łukomska J., Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2013, nr 7–8.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 150).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232).

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.351
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:24
Data złożenia artykułu: 2015-08-10 16:21:35


Statistics


Total abstract view - 939
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Jarosław Dziuba

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.