Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego

Jarosław Dziuba

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest rozpoznanie zróżnicowania fiskalnych skutków decyzji z zakresu władztwa podatkowego gmin (w tym także miast na prawach powiatu) z punktu widzenia takich kryteriów, jak rodzaj podatku lokalnego, typ gmin, a przede wszystkim ich położenie geograficzne. W artykule poddano weryfikacji hipotezę badawczą, zgodnie z którą lokalna polityka podatkowa wywołuje większe skutki fiskalne, a więc jest bardziej aktywna na obszarach (w województwach) cechujących się gorszą sytuacją społeczno-ekonomiczną. Analizie poddano dochody z podatków lokalnych wszystkich gmin w Polsce za lata 2006–2014, szczególnie w kontekście fiskalnych skutków stosowania narzędzi władztwa podatkowego, i skonfrontowano je z wybranymi wskaźnikami ekonomicznymi dla województw. Przeprowadzona analiza korelacyjna potwierdza teoretyczne przypuszczenia i pozwala uznać postawioną hipotezę za prawdziwą. 


Słowa kluczowe


podatki lokalne; polityka podatkowa; system podatkowy; samorząd terytorialny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl [data dostępu: 10.08.2015].

Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Temida2, Białystok 2013.

Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.

Korolewska M., Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, „Studia BAS” 2014, nr 1.

Kosikowski C. (red.), Finanse samorządowe 2005, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.

Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za okres 2006–2014, www.mf.gov.pl [data dostępu: 10.08.2015].

Swianiewicz P., Finanse lokalne – teoria i praktyka, Municipium S.A., Warszawa 2004.

Swianiewicz P., Neneman J., Łukomska J., Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2013, nr 7–8.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 150).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232).

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.351
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:24
Data złożenia artykułu: 2015-08-10 16:21:35


Statystyki

Widoczność abstraktów - 503
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Jarosław Dziuba

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.