Fiscal Efficiency of Tax System and Limitation of Tax Liabilities

Dominik Mączyński

Abstract


The paper analyses the influence of stability and predictability of a limitation term of tax liability on the efficiency of a tax system. In the author’s opinion legislative defects confirmed under the jurisdiction of Polish Constitutional Tribunal mentioned in the paper have ruined the certainty of taxation. Tax liabilities have been terminated due to unconstitutionality of tax regulations. Moreover, serious interpretation doubts make it impossible to determine whether given tax liabilities were terminated or not. Such a situation does not favour the certainty and predictability of taxation and consequently also the efficiency of a tax system, creating additional costs both for taxpayers and tax authorities. Amendments to tax rules are needed to make the provisions comply with the constitutional standards and to avoid interpretation doubts as well as to eliminate premises of limitation term prolongation which are not connected to the process of calculating or collecting taxes.


Keywords


tax, tax liability; limitation; term of limitation; efficiency of taxation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2015, Unimex, Warszawa 2015.

Babiarz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.

Brzeziński B., Olesińska A., Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego (art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2011, nr 1.

Dzwonkowski H., Przedawnienie zobowiązania podatkowego w toku postępowania odwoławczego, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 6.

Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Etel. L (red.), System prawa podatkowego, t. 3: Prawo daninowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2015 r., I FSK 481/14 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 19.09.2015).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r., P 30/11 (Dz. U. z 2012 r., poz. 848).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., SK 40/12 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1313).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r., 1246/14 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 19.09.2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.203
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:15
Data złożenia artykułu: 2015-08-10 17:50:13


Statistics


Total abstract view - 904
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Dominik Mączyński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.