Efektywność fiskalna systemu podatkowego a przedawnienie zobowiązań podatkowych

Dominik Mączyński

Streszczenie w języku polskim


W artykule poddano analizie wpływ stabilności i przewidywalności terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na efektywność fiskalną systemu podatkowego. W ocenie autora wady legislacyjne stwierdzone w powołanych w tekście orzeczeniach TK zachwiały pewnością opodatkowania. Uznanie za niezgodne z przepisami konstytucyjnymi przepisów o.p. doprowadziło do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych mimo podejmowania przez właściwe organy działań na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Ponadto daleko idące wątpliwości interpretacyjne nie pozwalają często stwierdzić, czy poszczególne zobowiązania podatkowe zostały przedawnione. Tego rodzaju sytuacja nie sprzyja pewności i przewidywalności opodatkowania oraz w konsekwencji efektywności fiskalnej systemu podatkowego, generując dodatkowe koszty po stronie podatników i organów podatkowych. Niezbędna jest więc zmiana przepisów, która umożliwi ich dostosowanie do standardów konstytucyjnych, wyeliminowanie kontrowersji interpretacyjnych oraz doprowadzi do usunięcia przesłanek przedłużających termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, niemających związku z procedurą wymiaru bądź poboru podatku.


Słowa kluczowe


podatek; zobowiązanie podatkowe; przedawnienie; termin przedawnienia; efektywność fiskalna opodatkowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2015, Unimex, Warszawa 2015.

Babiarz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.

Brzeziński B., Olesińska A., Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego (art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2011, nr 1.

Dzwonkowski H., Przedawnienie zobowiązania podatkowego w toku postępowania odwoławczego, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 6.

Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Etel. L (red.), System prawa podatkowego, t. 3: Prawo daninowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2015 r., I FSK 481/14 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 19.09.2015).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r., P 30/11 (Dz. U. z 2012 r., poz. 848).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., SK 40/12 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1313).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r., 1246/14 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 19.09.2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.203
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:15
Data złożenia artykułu: 2015-08-10 17:50:13

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Dominik Mączyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.