The Impact of Globalization on Consumer Behavior in Lubuskie Province in the Light of the Research

Mariola Michałowska, Wiesław Danielak

Abstract


The development of market economy, the continuing process of globalization, technological progress, and rising living standards have created a kind of consumer culture in which people strive to best meet their needs. Undoubtedly, mass culture influences the development of consumer behavior, their preferences, lifestyle. Currently, there is no single common position on how purchasing decisions are determined by global trends, and to what extent they are the result of cultural conditioning. The main objective of the study was to identify and evaluate the effects of consumption on global trends in consumer behavior and an indication of the factors that are crucial in consumers’ purchasing decisions in Lubuskie province. In this study we have used an analysis of the literature and the results of a survey conducted among respondents in Lubuskie province.

Keywords


globalization; consumer behavior; Lubuskie province

Full Text:

PDF

References


Adamczyk W., Ekologia wyrobów. Jakość. Cykl życia. Projektowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2004.

Bank Danych Lokalnych, Warszawa, 2014.

Berger S., Historia nauki o żywieniu, [in:] J. Gawęcki, L. Hryniewiecki, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2005.

Diagnoza społeczna województwa lubuskiego, Załącznik do strategii polityki społecznej województwa lubuskiego na lata 2014–2020, http://lubuskie.pl/uploads/Zalacznik%20do%20projektu%20Strategii.pdf [Date of access: 15.10.2014].

Figiel A., Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa, 2004.

Gawęcki J., Człowiek i jego pokarm, [in:] J. Gawęcki, L. Hryniewiecki, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

Khan M.N., Rizvi S.R., Consumer Ethnocentrism: Relevance and Implications for Marketers, The Icfai Journal of Consumer Behaviour 2008, Vol. III, No. 1.

Macdonald D., Teoria kultury masowej, [in:] Cz. Milosz (ed.), Kultura masowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2002.

Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa, 2003.

Plichta J., Merchandising, [in:] J. Szumilak (ed.), Handel detaliczny, funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004.

Sharma S., Shimp T., Shin J., Consumer Ethnocentrism. Construction and Validation of the Scale, Journal of Marketing Research, 1987, [in:] A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa, 2004.

Sikora T., Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynarodowym, Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, 2008, No. 23.

Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M., Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2009.

Woś J., Rochacka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów-teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.3.135
Data publikacji: 2015-08-12 10:29:43
Data złożenia artykułu: 2015-08-12 09:36:46


Statistics


Total abstract view - 2839
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Mariola Michałowska, Wiesław Danielak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.