Wpływ globalizacji na zachowania konsumentów w województwie lubuskim w świetle badań

Mariola Michałowska, Wiesław Danielak

Streszczenie w języku polskim


Rozwój gospodarki wolnorynkowej, postępujący proces globalizacji, postęp techniczny i technologiczny, wzrost poziomu życia doprowadziły do wytworzenia pewnego rodzaju kultury konsumpcyjnej, w której człowiek dąży do jak najlepszego zaspokojenia swoich potrzeb. Niewątpliwie kultura masowa wpływa na kształtowanie zachowań konsumentów, na ich preferencje, styl życia. Aktualnie nie ma jednego wspólnego stanowiska dotyczącego na ile decyzje zakupowe determinowane są trendami globalnymi, a na ile wynikają z uwarunkowań kulturowych. Głównym celem opracowania było określenie i ocena skutków oddziaływania globalnych trendów konsumpcji na zachowania konsumentów, a także wskazanie czynników, które mają kluczowe znaczenie w decyzjach zakupowych konsumentów województwa lubuskiego. W opracowaniu wykorzystano analizę literatury oraz wyniki z przeprowadzonego badania ankietowego wśród respondentów w województwie lubuskim.

Słowa kluczowe


globalizacja; zachowania konsumentów; województwo lubuskie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adamczyk W., Ekologia wyrobów. Jakość. Cykl życia. Projektowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2004.

Bank Danych Lokalnych, Warszawa, 2014.

Berger S., Historia nauki o żywieniu, [in:] J. Gawęcki, L. Hryniewiecki, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2005.

Diagnoza społeczna województwa lubuskiego, Załącznik do strategii polityki społecznej województwa lubuskiego na lata 2014–2020, http://lubuskie.pl/uploads/Zalacznik%20do%20projektu%20Strategii.pdf [Date of access: 15.10.2014].

Figiel A., Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa, 2004.

Gawęcki J., Człowiek i jego pokarm, [in:] J. Gawęcki, L. Hryniewiecki, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

Khan M.N., Rizvi S.R., Consumer Ethnocentrism: Relevance and Implications for Marketers, The Icfai Journal of Consumer Behaviour 2008, Vol. III, No. 1.

Macdonald D., Teoria kultury masowej, [in:] Cz. Milosz (ed.), Kultura masowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2002.

Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa, 2003.

Plichta J., Merchandising, [in:] J. Szumilak (ed.), Handel detaliczny, funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004.

Sharma S., Shimp T., Shin J., Consumer Ethnocentrism. Construction and Validation of the Scale, Journal of Marketing Research, 1987, [in:] A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa, 2004.

Sikora T., Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynarodowym, Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, 2008, No. 23.

Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M., Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2009.

Woś J., Rochacka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów-teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.3.135
Data publikacji: 2015-08-12 10:29:43
Data złożenia artykułu: 2015-08-12 09:36:46


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2410
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Mariola Michałowska, Wiesław Danielak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.