Koncepcja PIT-u komunalnego – argumenty za i przeciw

Ryta Dziemianowicz, Marzanna Poniatowicz

Streszczenie w języku polskim


Udział jednostek samorządu terytorialnego w państwowym podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest zaliczany w polskim systemie prawnym do kategorii dochodów własnych samorządu. Taka kwalifikacja nie spełnia jednak podstawowego atrybutu tzw. podatków zdecentralizowanych, jakim jest władztwo podatkowe. W tym przypadku władze lokalne nie tylko nie mają żadnego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ale jednocześnie ponoszą finansowe konsekwencje systemowych zmian wprowadzanych w konstrukcji tego podatku. Między innymi w tym kontekście w Polsce nasiliła się ostatnio dyskusja nad koniecznością zmniejszenia zależności dochodów jednostek samorządu terytorialnego od centralnych decyzji podatkowych w formule „usamorządowienia” podatku PIT i wprowadzenia tzw. PIT-u komunalnego (lokalnego). Celem artykułu jest nie tylko ukazanie tej koncepcji, ale również identyfikacja potencjalnych zalet i zagrożeń związanych z ewentualnym wprowadzeniem PIT-u komunalnego w polskim systemie finansów lokalnych.


Słowa kluczowe


samorząd terytorialny; lokalna autonomia podatkowa; udziały w państwowych podatkach dochodowych; PIT komunalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

MF, Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2014 r., Warszawa 2015.

MF, Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2015.

Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.

Neneman J., Swianiewicz P., Co PIT komunalny znaczy dla finansów samorządowych, „Finanse Komunalne” 2014, nr 1–2.

Neneman J., Swianiewicz P., Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce, Ekspertyza BGK, Warszawa 2013.

Niezgoda A., Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Poniatowicz M., Dziemianowicz R., Alińska A., Limited Taxing Power of Local Government Entities in Poland as a Determinant of Tax Competition at the Local Level, referat wygłoszony na “Annual Conference of Public Economic Theory Association Conference”, 2–4 lipca 2015 r., Luxemburg.

Samorząd 3.0. Raport Forum Od-nowa, Warszawa, listopad 2013.

Wójtowicz K., Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII, z. 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.305
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:22
Data złożenia artykułu: 2015-08-13 18:20:57


Statystyki

Widoczność abstraktów - 473
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ryta Dziemianowicz, Marzanna Poniatowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.