Główne przyczyny trudności w praktycznej realizacji obowiązków komornika sądowego jako płatnika podatku od towarów i usług

Tomasz Kazimierz Chojnacki

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem artykułu jest analiza problemów napotykanych przez komornika sądowego w wykonywaniu przez niego obowiązków płatnika podatku od towarów i usług. W pracy pokazano główne kontrowersje występujące w doktrynie i najważniejsze orzeczenia dotyczące omawianego tematu.


Słowa kluczowe


podatek od towarów i usług; płatnik podatku od towarów i usług; komornik sądowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran K., Egzekucja z nieruchomości – komornik płatnikiem VAT, „Doradca Podatkowy” 2006, nr 2.

Bartosiewicz A., VAT. Komentarz Lex, wyd. 9, Wolter Kluwers, Warszawa 2015.

Decyzja Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 13 maja 2010 r., sygn. PP/44000-25-7/BS/09/10 (niepubl.).

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Sprawozdanie pełnomocnika RP z dnia 30 stycznia 2015 r., https://polskawue.gov.pl [data dostępu: 15.08.2015].

Urzędowa interpretacja Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2006 r. (PP5-0331-04/MZ/2006/PP-249, Dz. Urz. Min. Fin., nr 3, poz. 31).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r., nr 231, poz. 1376 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054).

Wojnicz P., Status komornika jako płatnika podatku VAT w egzekucji sądowej, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2007, nr 1–2.

Wyrok NSA z dnia 8 maja 1998 r., I SA/Li 398/97 (niepubl.).

Wyrok NSA z dnia 20 września 1999 r., I SA/Ka 65/98 (niepubl.).

Wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2003 r., I SA/ŁD 8/02 (niepubl.).

Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2011 r., I FSK 1064/10, LEX nr 846468.

Wyrok SN z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 115/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 146 (krytyczna glosa do orzeczenia: M. Kalinowski, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2008, nr 6–9).

Wyrok TK z dnia 4 listopada 2010 r., P 44/07, OTK-A 2010, nr 9, poz. 97.

Wyrok TSUE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie C-499/13.

Wyrok WSA z Wrocławia z dnia 5 czerwca 2007 r., I SA/Wr 385/07, LEX nr 1009046.

Wyrok WSA ze Szczecina z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 949/14, www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia [data dostępu: 15.08.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.659
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:43
Data złożenia artykułu: 2015-08-15 16:16:55

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Tomasz Kazimierz Chojnacki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.