Problemy opodatkowania nieruchomości w Polsce – przegląd wybranych aspektów

Anna Milewska

Streszczenie w języku polskim


W artykule ukazano wybrane praktyczne problemy związane z wymiarem podatku od nieruchomości. Główną uwagę skupiono na zaprezentowaniu specyfiki opodatkowania nieruchomości w Polsce w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania. Ponadto wskazano wysokość maksymalnych stawek podatkowych (oraz możliwości ich obniżenia) i zamieszczono podstawowy zakres zwolnienia z tego rodzaju podatku. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu opodatkowania wiatraków, części mieszkalnych zajętych na działalność gospodarczą oraz garaży w budynkach zamieszkania zbiorowego.


Słowa kluczowe


nieruchomości; podatki; władza lokalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali (Dz.U. z 1935 r., nr 82, poz. 505).

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości (Dz.U. z 1936 r., nr 3, poz. 14).

Dowgier R., Liszewski G., Pahl B., Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego, Temida 2, Białystok 2012.

Etel L., Podatek od lokali garażowych, „Finanse Komunalne” 2011, nr 5.

Etel L., Podatki od nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida, Białystok 1998.

Etel L., Dowgier M., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Temida 2, Białystok 2013.

Etel L., Popławski M., Podatki lokalne, [w:] C. Kosikowski, A. Salachna (red.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (Dz. U. z 1994 r., nr 124, poz. 607).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. z 2001 r., nr 143, poz. 1614).

Święch K., Podatek od nieruchomości w działalności przedsiębiorców, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 40.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1984 r., nr 52, poz. 268).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r., nr 30, poz. 163).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r., nr 9, poz. 31).

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz. 1682).

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, Sejm RP VII kadencji, Druk nr 115, Warszawa 2011.

Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, I FSK 1397/10 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CBDB828A6F, data dostępu: 10.07.2015).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1992 r., SA/Wr 650/92.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., P 3/09 (www.trybunal.gov.pl/OTK/otk_dpr.asp, data dostępu: 10.07.2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.391
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:27
Data złożenia artykułu: 2015-08-15 19:42:52


Statystyki

Widoczność abstraktów - 384
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Milewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.