Cadastral Tax in the Context of the Constitutional Principle of Tax Justice

Katarzyna Alesandra Kopyściańska

Abstract


The main feature of the currently existing system of property taxation is that the taxation basis is an area of land or an individual, as it is in real estate tax and forest tax or conversion occurring in the construction of agricultural tax. The adoption of such a tax base results in a significant simplification of the tax assessment. Nevertheless, in many situations, the value of taxes paid is significantly different from the actual value of the property which should undoubtedly be seen as a negative phenomenon. The introduction of a cadastral tax would certainly successfully increase government revenues even with neutral tax rates. A modern tax system that would contain information about all properties in Poland and their owners would make it difficult to evade taxes. Surely, therefore, property tax reform towards linking it with market value is essential.


Keywords


tax; real estate tax base; cadastre; tax justice; the Constitutional Court

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aron H.J., Who Pays the Property Tax? A New View, The Brookings Institution, Washington 1975.

Demaschke A., Die Boden reform, Fischer, Jena 1916.

Działocha K., Równość wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, [w:] Zasada równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Wrocław 1990.

Działocha K., Uwagi do art. 84, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.

Etel L., Czy warto w Polsce wprowadzić podatek katastralny?, „Nieruchomości” 2004, nr 11.

Etel L., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości. Raport nr 155, [w:] E. Ruśkowski (red.), Finanse komunalne w wybranych krajach europejskich, Temida 2, Białystok 2001.

Felis P., Theoretical Concepts of Property Tax, an Essential Source of Local Government Revenue in Europe, “Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development” 2014, Vol. 36, No. 4.

GUS, Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2002–2005, DRNF, Warszawa 2006.

Hausner J., Bukowski M., Piątkowski A., Grabarczyk A., Polska 2004. Raport o stanie polskiej gospodarki, MGiP, Warszawa 2004.

Hopfer A., Kowalczyk E., Kataster „motorem napędowym” polskiej gospodarki, „Nieruchomości” 2004, nr 6.

Johnston T., System ad valorem – cudowny lek, referat wygłoszony na konferencji naukowej „Podatki od nieruchomości w krajach transformacji gospodarczej”, Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości oraz Międzynarodowy Instytut Podatków od Nieruchomości (IPTI), Kraków, czerwiec – lipiec 1999 r.

Łęcki J.G., Sawicki J., Co nieco podatkach od nieruchomości za naszą zachodnią granicą, „Administrator”, 25 września 2012, www.administrator24.info/artykul/id3727,co-nieco-o-podatkach-od-nieruchomosci-za-nasza-zachodnia-granica [data dostępu: 10.09.2015].

Masłowski S., Czy należy się bać podatku katastralnego?, „Nieruchomości” 2009, nr 2.

Mastalski R., Prawo podatkowe I. Część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 1998.

Nowecki G., Reforma systemu ewidencjonowania nieruchomości w Polsce. Kataster fiskalny, „Przegląd Podatkowy” 1996, nr 6.

Orzeczenie TK z dnia 29 marca 1988 r., U 7/87, OTK 1988, Legalis nr 10018.

Orzeczenie TK z dnia 20 grudnia 1994 r., K 8/94, OTK 1994, Legalis nr 10234.

Orzeczenie TK z dnia 29 maja 1996 r., K 22/95, Legalis nr 10305.

Postanowienie TK z dnia 24 października 2001 r., SK 10/01, OTK ZU 2001, nr 7, poz. 225.

Realizacja przez gminy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2002–2003 – wyniki kontroli koordynacyjnej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w 2004 roku, „Finanse Komunalne” 2005, nr 7–8.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U., nr 52, poz. 268 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U., nr 9, poz. 31 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U., nr 101, poz. 444 ze zm.).

Walczak P., Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – wyniki kontroli przeprowadzonej przez RIO w Łodzi, „Finanse Komunalne” 2004, nr 3.

Wojciechowski E., Systemy podatkowe, [w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 3, Wrocław 1985.

Wołowiec T., Kierunki reform i proponowanych zmian podatku od nieruchomości – konsekwencje dla podatników, „Antidotum – Miesięcznik Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej” 2001, nr 2.

Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Wyrok TK z dnia 25 listopada 1997 r., K 26/97, OTK ZU 1997, nr 5–6, poz. 64.

Wyrok TK z dnia 5 stycznia 1999 r., K 27/98, OTK ZU 1999, nr 1, poz. 1.

Wyrok TK z dnia 7 czerwca 1999 r., K 18/98, OTK ZU 1999, nr 5, poz. 95.

Wyrok TK z dnia 5 listopada 2008 r., SK 79/06, Legalis nr 110695.

Zieliński R., Tworzenie prawa podatkowego w Polsce w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego, [w:] J. Stankiewicz, P.J. Lewkowicz (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Temida 2, Białystok 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.381
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:26
Data złożenia artykułu: 2015-08-15 21:10:29


Statistics


Total abstract view - 966
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Katarzyna Alesandra Kopyściańska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.