Instruments of Tax Personalisation in the Structure of Personal Income Tax

Robert Zieliński

Abstract


The aim of this article is to make an attempt to answer the question whether the instruments of tax personalization implemented in the normative structure of personal income tax properly fulfil the function assigned to them, i.e. ensure the socially equitable distribution of tax burdens among individual groups of taxpayers of this tax. 


Keywords


Personal Income Tax; tax personalization; ability-to-pay

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010.

Myck M., Kundera M., Oczkowska M., Finansowe wsparcie rodzin z dziećmi w Polsce w 2013 roku. Raport Mikrosymulacyjny: 01/13, Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Szczecin 2013.

Nita A., Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatkowania, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2013.

Pomorska A., Zakres i instrumenty personalizacji podatków (wybrane problemy), [w:] S. Wieteska, M. Wypych (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1954.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1644).

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Druk Sejmowy nr 1852, Sejm V kadencji, Warszawa 2007.

Wójtowicz W., Problem „prorodzinności” podatku dochodowego od osób fizycznych, [w:] T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999.

Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.701
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:45
Data złożenia artykułu: 2015-08-15 21:57:19


Statistics


Total abstract view - 732
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Robert Zieliński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.