W kierunku jednej stawki VAT – korzyści i wyzwania na przykładzie Polski

Tomasz Tratkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania jest przedstawienie wniosków dotyczących efektywności najbardziej rozpowszechnionych modeli stawek w VAT, scharakteryzowanie funkcjonującego obecnie w Polsce modelu oraz sformułowanie wstępnych wniosków dotyczących jego wydajności, ewentualnie potrzeby jego zmiany. Podjęto również próbę sfomułowania najbardziej pożądanego modelu stawek w podatku od towarów i usług w Polsce oraz ocenę możliwości jego wprowadzenia.


Słowa kluczowe


VAT; podatek od towarów i usług; struktura stawek; średnia stawka; jedna stawka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Study on the Economic Effects of the Current VAT Rates Structure, TAXUD/2012/DE/323, Vienna, 17 October 2013, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications /studies/vat_rates_structure_final_report.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Charlet A., Owens J., An international perspective on VAT, “tax notes international” 2010, Vol. 59, No. 12, www.oecd.org/ctp/consumption/46073502.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Cnossen S., Is the VAT’s Sixth Directive Becoming an Anachronism?, “VAT Monitor” 2003, December.

European Commission, VAT Rates Applied in the Member States of the European Union, 1st January 2015, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation /vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.

Gaudemet P., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.

Komisja Europejska, Przegląd istniejącego prawodawstwa w zakresie obniżonych stawek VAT. Dokument do dyskusji, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/ consultations/ tax/vat_rates/consultation_document_pl.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Komisja Europejska, Zielona księga w sprawie przyszłości podatku VAT. W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT, 1 grudzień 2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1439476232168&uri=CELEX:52010DC0695

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości podatku VAT w stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT, COM (2011) 851, 6 grudnia 2011.

Kuzińska H., Jeśli menadżerowie chcą norweskich płac, to niech zgodzą się na norweskie podatki, „Krytyka Polityczna”, 14 lipca 2015, www.krytykapolityczna.pl/artykuly/gospodarka/20150714/kuzinska-jak-menadzerowie-chca-norweskich-plac-niech-zgodza-sie-na [data dostępu: 10.08.2015].

Lejeune I., Daou J., Maeijer S. de, The European Commission’s Communication on the future of VAT: a recipe for growth?, “VAT Monitor 2” 2012.

Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 33628, www.sejm.gov.pl [data dostępu: 10.08.2015].

Odpowiedź Ministra Finansów z dnia 15 października 2013 r. w sprawie uwag do projektu noweli ustawy o VAT, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/175779/175782/175786/dokument88287.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Oto pomysły PIS-u na gospodarkę, 3 lipca 2015, www.bankier.pl/wiadomosc/Oto-pomysly-PiS-u-na-gospodarke-3373966.html [data dostępu: 10.08.2015].

Owens J., Battiau P., Charlet A., VAT’s Next Half Century: Towards a Single-Rate System?, “OECD Observer” 2011, No. 284, www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3509/VAT_s_next_half_century: _Towards_a_single-rate_system_.html [data dostępu: 10.08.2015].

Owsiak S., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Podatek VAT w Polsce – problemy przedsiębiorstw sektora MŚP. Raport z badań, Pracodawcy RP, Warszawa 2014, www.komitetpodatkowy.pl/pobierz/134.html [data dostępu: 10.08.2015].

[data dostępu: 10.08.2015].

Rogowska-Rajda B., Podatek VAT a swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej, [w:] T. Famulska, K. Znaniecka (red.), Finanse – problemy – decyzje 2014, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.

Szczurek M., Jestem zwolennikiem jednej stawki VAT, 27 luty 2015, www.ekonomia.rp.pl/artykul/1182650.html [data dostępu: 10.08.2015].

Tratkiewicz T., Podatek od towarów i usług jako narzędzie polityki fiskalnej w latach 2004–2013, [w:] T. Famulska, K. Znaniecka (red.), Finanse – problemy – decyzje 2014, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Wieloletni plan finansowy państwa 2011–2014, Warszawa, kwiecień 2011, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/wieloletni-plan-finansowy-panstwa [data dostępu: 10.08.2015].

Wyrok NSA z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 2105/13.

Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 854/14.

Wyrok TSUE z dnia 28 października 2010 r. w sprawie C-49/09 Komisja Europejska przeciwko Polsce (EU:C:2010:644).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.601
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:40
Data złożenia artykułu: 2015-08-15 22:03:50


Statystyki

Widoczność abstraktów - 461
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Tomasz Tratkiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.