An Attempt to Evaluate the Polish Tax System During the Transformation Period

Stanisław Owsiak

Abstract


The article presents the theoretical basis for constructing the existing tax system during the periods of 1992–1993 and indicates how well experiences and lessons drawn from highly developed capitalist countries were used in building the Polish tax system. The Polish Tax doctrine had its characterization and this was made possible by the use of selected empirical data to support it in this article. The paper presents the criteria of evaluation of the Polish Tax system. Presented in this paper is a selection of tax arrangements references of the old European Union member countries. In conclusion, according to the author, realistic proposals for changes in the tax system and tax policy have been suggested.


Keywords


Polish Tax system; tax policy; fiscalism; European Union

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


„Bankier”, Magdalena Ogórek: trzeba od nowa napisać prawo podatkowe, 02.04.2015.

„Biuletyn Komisji Finansów Publicznych” 1999, nr 2243/III, nr 1, poz. 8 (orka.sejm.gov.pl, data dostępu: 10.10.2015).

Chodorov F., O szkodliwości podatku dochodowego, Fijorr Publishing, Warszawa 2005.

Eurostat, ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 02.08.2015].

Eurostat, Taxation Trends in the European Union. Main Results, 2014, ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf [data dostępu: 02.08.2015].

Fedorowicz H., Rzecznik pyta o dywidendy, „Rzeczpospolita”, 13.09.2004.

Grabińska B., Ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, [w:] S. Owsiak (red.), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, PWE, Warszawa 2015.

Jarmołowicz W., Szarzec K. (red.), Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, PWE, Warszawa 2011.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

Kosikowski C., Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.

Kowalik T. (red.), Stanisław Gomułka i transformacja polska, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2010.

Kulicki J., Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa podatkowego, „Biuro Analiz Sejmowych” 2010, nr 4(29).

MF, Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Warszawa 2012.

MF, Statystyki 2003–2014, www.finanse.mf.gov.pl/cit/statystyki [data dostępu: 02.08.2015].

Moździerz A., Kraje Grupy Wyszehradzkiej, [w:] S. Owsiak (red.), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, PWE, Warszawa 2015.

Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa 2009.

Musiał M., Ministerstwo zmienia zdanie – komentarz, „Gazeta Wyborcza”, 18.08.2003.

NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., Warszawa 2007.

OECD Tax Database, www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm [data dostępu: 02.08.2015].

Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.

Owsiak S., Finanse, PWE, Warszawa 2015.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 3, PWN, Warszawa 2006.

Piasecki A.L., Weto ustawodawcze w III RP – wymiar normatywny i empiryczny. Próba bilansu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K” 2009, Vol. XVI, z. 2.

Ślusarczyk R., Wybrane pokryzysowe propozycje oraz zmiany w systemach podatkowych regulujących rynki finansowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] S. Owsiak (red.), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, PWE, Warszawa 2015.

Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1992 r., nr 84, poz. 426).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., nr 21, poz. 86).

Wierzba R., Proces zbliżania polskiego systemu podatkowego do systemów podatkowych Wspólnoty Europejskiej, [w:] Polska polityka pieniężna i fiskalna w procesie urynkowienia gospodarki, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” nr 666, Wrocław 1993.

Woźniak M.G., Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 1: Transformacja, PWN, Warszawa 2011.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1992 r., sygn. K 15/91, OTK, 1992.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt K. 26/97, w sprawie niezgodności z Konstytucją RP art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sygn. akt U. 6/97, OTK, 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.15
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:04
Data złożenia artykułu: 2015-08-17 22:21:22


Statistics


Total abstract view - 1744
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Stanisław Owsiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.