System podatkowy Polski w okresie transformacji – próba oceny

Stanisław Owsiak

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostały przedstawione teoretyczne podstawy zbudowanego w latach 1992–1993 i istniejącego nadal systemu podatkowego. Dokonano oceny stopnia wykorzystania doświadczeń wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Scharakteryzowano także polską doktrynę podatkową i jej skutki przy pomocy wybranych danych empirycznych. Przyjęte zostały kryteria oceny systemu podatkowego. Dokonano wybranych odniesień do rozwiązań podatkowych krajów starej Unii Europejskiej. W zakończeniu przedstawiono realistyczne propozycje zmian w systemie podatkowym. 


Słowa kluczowe


polski system podatkowy; polityka podatkowa; fiskalizm; Unia Europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Bankier”, Magdalena Ogórek: trzeba od nowa napisać prawo podatkowe, 02.04.2015.

„Biuletyn Komisji Finansów Publicznych” 1999, nr 2243/III, nr 1, poz. 8 (orka.sejm.gov.pl, data dostępu: 10.10.2015).

Chodorov F., O szkodliwości podatku dochodowego, Fijorr Publishing, Warszawa 2005.

Eurostat, ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 02.08.2015].

Eurostat, Taxation Trends in the European Union. Main Results, 2014, ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf [data dostępu: 02.08.2015].

Fedorowicz H., Rzecznik pyta o dywidendy, „Rzeczpospolita”, 13.09.2004.

Grabińska B., Ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, [w:] S. Owsiak (red.), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, PWE, Warszawa 2015.

Jarmołowicz W., Szarzec K. (red.), Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, PWE, Warszawa 2011.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

Kosikowski C., Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.

Kowalik T. (red.), Stanisław Gomułka i transformacja polska, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2010.

Kulicki J., Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa podatkowego, „Biuro Analiz Sejmowych” 2010, nr 4(29).

MF, Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Warszawa 2012.

MF, Statystyki 2003–2014, www.finanse.mf.gov.pl/cit/statystyki [data dostępu: 02.08.2015].

Moździerz A., Kraje Grupy Wyszehradzkiej, [w:] S. Owsiak (red.), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, PWE, Warszawa 2015.

Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa 2009.

Musiał M., Ministerstwo zmienia zdanie – komentarz, „Gazeta Wyborcza”, 18.08.2003.

NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r., Warszawa 2007.

OECD Tax Database, www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm [data dostępu: 02.08.2015].

Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.

Owsiak S., Finanse, PWE, Warszawa 2015.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 3, PWN, Warszawa 2006.

Piasecki A.L., Weto ustawodawcze w III RP – wymiar normatywny i empiryczny. Próba bilansu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K” 2009, Vol. XVI, z. 2.

Ślusarczyk R., Wybrane pokryzysowe propozycje oraz zmiany w systemach podatkowych regulujących rynki finansowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] S. Owsiak (red.), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, PWE, Warszawa 2015.

Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1992 r., nr 84, poz. 426).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., nr 21, poz. 86).

Wierzba R., Proces zbliżania polskiego systemu podatkowego do systemów podatkowych Wspólnoty Europejskiej, [w:] Polska polityka pieniężna i fiskalna w procesie urynkowienia gospodarki, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” nr 666, Wrocław 1993.

Woźniak M.G., Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 1: Transformacja, PWN, Warszawa 2011.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1992 r., sygn. K 15/91, OTK, 1992.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt K. 26/97, w sprawie niezgodności z Konstytucją RP art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sygn. akt U. 6/97, OTK, 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.15
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:04
Data złożenia artykułu: 2015-08-17 22:21:22

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Stanisław Owsiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.