Preferencyjne opodatkowanie działalności gospodarczej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych

Magdalena Ajchel

Streszczenie w języku polskim


Jednym z instrumentów polityki regionalnej, mającym pozytywnie wpływać na rozwój regionów, szczególnie tych słabiej rozwiniętych, są specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Powstały one w Polsce w latach 90. XX w. Przesłankami ich utworzenia była próba walki z szeroką skalą bezrobocia ujawnioną po zmianach gospodarczych w Polsce, tj. przejściem do gospodarki rynkowej i pogłębiającym się zróżnicowaniem rozwoju poszczególnych regionów. Celem artykułu jest ukazanie możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z preferencji podatkowych w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, jakie zostały określone w oparciu o przepisy prawa, wysokości wykorzystania preferencji oraz próba oceny efektywności funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.


Słowa kluczowe


specjalna strefa ekonomiczna; podatek; przedsiębiorstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Frańczuk M., Preferencje podatkowe jako zachęta do podejmowania inwestycji w obszarze specjalnych stref ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 52.

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.

Kisiel R., Lizińska W. (red.), Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012.

Kryńska E. (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne. Zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Kuzińska H., Proinwestycyjne preferencje podatkowe w polskiej praktyce, „Krytyka Prawa” 2014, t. 5.

Lizińska W., Kisiel R., Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 465).

Specjalne strefy ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania, Ernst&Young, 2011.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 282 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.517
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:35
Data złożenia artykułu: 2015-08-18 19:58:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 535
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Magdalena Ajchel

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.