Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – w poszukiwaniu optymalnych regulacji prawnych

Wojciech Gonet

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy analizy spełnienia zasady powszechności opodatkowania przeniesienia własności nieruchomości. Stwierdzono, że wiele umów przeniesienia własności nieruchomości nie jest przedmiotem opodatkowania według ustaw o podatku: od czynności cywilnoprawnych, od towarów i usług, od spadków i darowizn, co wynika z woli ustawodawcy, to jest szerokiego zakresu zwolnień zawartych w każdej z tych trzech ustaw, i niedbałości ustawodawcy, który wąsko określił zakres przedmiotowy umów przeniesienia własności nieruchomości, jakie podlegają opodatkowaniu według tych trzech ustaw. Stwierdzono, że spełnienie zasady powszechności opodatkowania przeniesienia własności nieruchomości nie wymaga reformy zasad opodatkowania, w szczególności wprowadzenia nowego podatku. Wystarczające w tym zakresie mogą być zmiany dostosowawcze, tzn. aktualizacja zasad opodatkowania przeniesienia własności nieruchomości przez rozszerzenie zakresu przedmiotowego umów, jakie powinny być objęte opodatkowaniem według ustaw o podatku: od czynności cywilnoprawnych, od towarów i usług, od spadków i darowizn, oraz likwidację niektórych zwolnień, przy jednoczesnym zmniejszeniu stawek podatkowych od przeniesienia własności nieruchomości w ustawach o podatku: od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn.


Słowa kluczowe


podatek; nieruchomości; przeniesienie własności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeszczyńska S., Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Brzeziński B., Zagadnienia reformy prawa podatkowego, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. 3: Prawo daninowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006, nr 347, s. 1 ze zm.).

Interpretacja indywidualna nr 1472/SPC/436/6/2005/BAP z dnia 16 marca 2005 r. Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, LEX Wolters Kluwer 2016.

Interpretacja indywidualna nr 436-8/05 z dnia 27 października 2005 r. Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie, LEX Wolters Kluwer 2016.

Interpretacja indywidualna nr IPPP1-443-572/10-2/JL Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2010 r., LEX Wolters Kluwer 2016.

Interpretacja indywidualna nr ILPP2/443-1499/10-6/BA Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2010 r., LEX Wolters Kluwer 2016.

Interpretacja indywidualna nr IPPP1-443-1173/10-3/PR Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011 r., LEX Wolters Kluwer 2016.

Interpretacja indywidualna nr ITPB2/436-196/12/TJ z dnia 14 listopada 2012 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, LEX Wolters Kluwer 2016.

Mucha M. (red.), Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny, Difin, Warszawa 2015.

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 24 października 2011 r., I FPS 2/11, LEX nr 964566.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 86 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Wyrok NSA z dnia 1 października 2008 r., I FSK 1242/07, LEX nr 579758.

Wyrok NSA z dnia 10 maja 2012 r., I FSK 1010/11, LEX 1148381.

Wyrok NSA z dnia 3 czerwca 2014 r., I FSK 956/13, LEX nr 1466654.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 marca 2014 r., III SA/Gl 1550/13, LEX nr 1440740.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2010 r., I SA/Po 987/09, LEX 562914.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2013 r., I SA/Po 719/12, LEX nr 1259637.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2010 r., VIII SA/Wa 866/09, LEX nr 606299.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r., III SA/Wa 1430/10, LEX nr 786857.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 września 2012 r., I SA/Wr 734/12, LEX nr 1271364.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.399
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:27
Data złożenia artykułu: 2015-08-19 14:00:34

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Wojciech Gonet

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.