Źródła dochodów własnych samorządu województwa w świetle ich samodzielności dochodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski

Streszczenie w języku polskim


Autorzy przedstawili istotę władztwa podatkowego i samodzielności dochodowej. Dokonano oceny prawnej władztwa podatkowego samorządu województwa oraz wskazano źródła dochodów samorządu województwa. Celem rozważań było wskazanie na pozycję w strukturze dochodów własnych dochodów podatkowych. W oparciu o przeprowadzone badania wykazano brak władztwa podatkowego w stanowieniu dochodów własnych województw oraz określono stopień korelacji poszczególnych dochodów własnych stanowiących dochody własne. 


Słowa kluczowe


finanse publiczne; samorząd województwa; dochody podatkowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Władztwo finansowe samorządu terytorialnego – zagadnienia ogólne, [w:] B. Adamiak, R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2001.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004.

Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.

Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.

GUS, Bank Danych Lokalnych, stat.gov.pl/bdl [data dostępu: 10.08.2015].

Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo WSB, Poznań 2004.

Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Jendrośka J., Samorząd terytorialny w polskiej nauce prawa administracyjnego, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2005.

Kapusta P., Decentralizacja finansów publicznych a finanse jednostek samorządu terytorialnego, [w:] J. Korczak (red.), Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2003.

Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 1999.

Miemiec W., Władztwo podatkowe gminy – wybrane zagadnienia finansowo-prawne, [w:] L. Patrzałka (red.), Finanse samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane), Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań – Wrocław 2005.

Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2008.

Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2007–2014, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2008–2015.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.).

Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy, zagadnienia administracyjno-prawne, Liber, Warszawa 2002.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 1998 r., K 38/97, OTK 1998, nr 3, poz. 31.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.339
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:24
Data złożenia artykułu: 2015-08-27 14:13:39


Statystyki

Widoczność abstraktów - 284
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.