Narodowy czy zharmonizowany system podatkowy?

Krystyna Piotrowska-Marczak

Streszczenie w języku polskim


Nasilający się w XXI w. proces globalizacji gospodarki światowej powoduje zmiany w systemie finansów publicznych poszczególnych krajów. Szczególną rolę w tym układzie odgrywają zmiany w systemie podatkowym. W niniejszych rozważaniach przeprowadzono analizy, których celem jest stwierdzenie, czy harmonizacja podatków ma ograniczenia i czy to może dotyczyć całego systemu, czy tylko pojedynczych podatków. Ponadto jeśli występują ograniczenia w harmonizacji całych systemów podatkowych, to jaki jest zakres suwerenności narodowych systemów podatkowych.


Słowa kluczowe


narodowe systemy podatkowe; harmonizacja podatkowa; globalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, „Dom Organizatora” TNOiK, Toruń 2001.

Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007.

Gałuszka K., Wpływ procesów globalizacji na finanse samorządu terytorialnego, [w:] Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, Gdańska Akademia Bankowa, Warszawa 2003.

Gaudemet J.P., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.

Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, Wyd. SGH, Warszawa 2004.

Kleer J., Globalizacja a systemy polityczne, [w:] E. Mączyńska, J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN, Warszawa 2013.

Kosikowski C., Problem granic i form interwencjonizmu UE w dziedzinie waluty i finansów publicznych państw członkowskich, [w:] C. Kosikowski (red.), Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego, Wyd. Temida 2, Białystok 2013.

Niebieska księga. Koordynacja harmonizacji – przyszłość podatków UE, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2008.

Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa 2004.

Orłowski W.M., Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. Metody – modele – szacunki, CASE, Warszawa 2000.

Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, WN PWN, Warszawa 2006.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 1999.

Piotrowska-Marczak K., Uryszek T., Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 2009.

Postuła M., Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.41
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:06
Data złożenia artykułu: 2015-08-29 19:52:40


Statystyki


Widoczność abstraktów - 701
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Krystyna Piotrowska-Marczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.