Główne problemy występujące w podatkach dochodowych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Artur Mudrecki

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono analizę najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów i przedmiotów opodatkowania, dochodów oraz kosztów uzyskania przychodu. W konkluzji autor dochodzi do wniosku, że przy wykładni przepisów dotyczących podatków dochodowych dominuje dyrektywa interpretacyjna językowa wspomagana wykładnią systemową i funkcjonalną. Główne problemy, które są rozstrzygane przez sądy administracyjne w podatkach dochodowych dotyczą kosztów uzyskania przychodu, określenia wysokości przychodu i odsetek od dywidend. Po ponad dwudziestoletnim okresie obowiązywania przepisów dotyczących podatków dochodowych autor postuluje zmianę przepisów i powołanie komisji kodyfikacyjnej do przygotowania nowych rozważań prawnych.


Słowa kluczowe


orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego; podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych; koszty uzyskania przychodu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babiarz S., Błystak L., Dauter B., Gomułowicz A., Pęk R., Winiarski R., Wrzesińska-Nowacka A., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2013, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2013.

Kabat A., [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.

Mudrecki A., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatku od towarów i usług, [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo CEDETU, Gdańsk 2010.

Skoczylas A., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.

Uchwała Izby Finansowej NSA z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt II FPS 7/10, ONSAiWSA 2012/1/1.

Uchwała Izby Finansowej NSA z dnia 21 października 2013 r., sygn. akt II FPS 1/13, ONSAiWSA 2014/1/1.

Uchwała NSA z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. akt I FPS 1/08, ONSAiWSA 2008/5/75.

Uchwała NSA z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt II FPS 2/11, ONSAiWSA 2012/2/21.

Uchwała NSA z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11, ONSAiWSA 2012/3/35.

Uchwała NSA z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/11, ONSAiWSA 2012/4/61.

Uchwała NSA z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12, ONSAiWSA 2012/5/77.

Uchwała NSA z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12, ONSAiWSA 2013/5/77.

Uchwała NSA z dnia 17 lutego 2014 r., sygn. akt II FPS 8/13, ONSAiWSA 2014/4/57.

Uchwała NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 3/14, ONSAiWSA 2015/2/19.

Uchwała NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14, ONSAiWSA 2015/2/20.

Uchwała NSA z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 1/15, SIP LEX nr 1739630.

Uchwała NSA z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 3/15, SIP LEX nr 1739631.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; Dz. U. z 2012 r., poz. 316 ze zm.; Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.; Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.; Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U., nr 144, poz. 930 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).

Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 2549/11, SIP LEX nr 1358272.

Wyrok NSA z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1465/11, SIP LEX nr 1340061.

Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1954/11, SIP LEX nr 1336971.

Wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2013, sygn. akt II FSK 2873/11, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1559/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2014, sygn. akt II FSK 1706/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1723/12, CBOIS.

Wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1777/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1856/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1744/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2874/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2591/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3198/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 1518/13, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2123/14, CBOSA.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.711
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:46
Data złożenia artykułu: 2015-08-31 21:34:55


Statystyki

Widoczność abstraktów - 421
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Artur Mudrecki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.