The Main Problems Encountered in Income Taxes on the Background of the Case Law of Administrative Courts

Artur Mudrecki

Abstract


The article presents an analysis of recent case law of the Supreme Administrative Court income taxes from individuals and legal entities, with particular emphasis on subjects and objects of taxation, income and deductible expenses. The author concludes that when interpreting the provisions concerning taxation of income, the language directive complemented by the systemic and functional interpretations is the most important. Major issues resolved by administrative courts in income taxes relate to tax deductible expenses, determination of the income amount and interest on dividends. Since the old provisions relating to income taxes applied for over 20, the author proposes to change the rules and establish a codification committee to begin new legal discussions.


Keywords


case law of the Supreme Administrative Court; income taxes from individuals and legal entities; business expenses

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Babiarz S., Błystak L., Dauter B., Gomułowicz A., Pęk R., Winiarski R., Wrzesińska-Nowacka A., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2013, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2013.

Kabat A., [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.

Mudrecki A., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatku od towarów i usług, [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo CEDETU, Gdańsk 2010.

Skoczylas A., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.

Uchwała Izby Finansowej NSA z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt II FPS 7/10, ONSAiWSA 2012/1/1.

Uchwała Izby Finansowej NSA z dnia 21 października 2013 r., sygn. akt II FPS 1/13, ONSAiWSA 2014/1/1.

Uchwała NSA z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. akt I FPS 1/08, ONSAiWSA 2008/5/75.

Uchwała NSA z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt II FPS 2/11, ONSAiWSA 2012/2/21.

Uchwała NSA z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11, ONSAiWSA 2012/3/35.

Uchwała NSA z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/11, ONSAiWSA 2012/4/61.

Uchwała NSA z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12, ONSAiWSA 2012/5/77.

Uchwała NSA z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12, ONSAiWSA 2013/5/77.

Uchwała NSA z dnia 17 lutego 2014 r., sygn. akt II FPS 8/13, ONSAiWSA 2014/4/57.

Uchwała NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 3/14, ONSAiWSA 2015/2/19.

Uchwała NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14, ONSAiWSA 2015/2/20.

Uchwała NSA z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 1/15, SIP LEX nr 1739630.

Uchwała NSA z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 3/15, SIP LEX nr 1739631.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; Dz. U. z 2012 r., poz. 316 ze zm.; Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.; Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.; Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U., nr 144, poz. 930 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).

Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 2549/11, SIP LEX nr 1358272.

Wyrok NSA z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1465/11, SIP LEX nr 1340061.

Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1954/11, SIP LEX nr 1336971.

Wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2013, sygn. akt II FSK 2873/11, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1559/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2014, sygn. akt II FSK 1706/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1723/12, CBOIS.

Wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1777/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1856/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1744/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2874/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2591/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3198/12, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 1518/13, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2123/14, CBOSA.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.711
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:46
Data złożenia artykułu: 2015-08-31 21:34:55


Statistics


Total abstract view - 807
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Artur Mudrecki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.