Antykryzysowa polityka fiskalna – cele, uwarunkowania i instrumenty

Agnieszka Alińska

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zmian w szeroko pojętym systemie finansowym z perspektywy oceny skutków kryzysu finansowego i gospodarczego. W opinii autorki istotne jest podjęcie próby odpowiedzi na pytania, czy i w jakim kierunku powinny zostać przeprowadzone zmiany w zakresie optymalizacji polityki fiskalnej, która zapewne ulegnie zmianie, gdy będzie rozpatrywana z punktu widzenia utrzymania stabilności fiskalnej i potrzeby utrzymania dodatniego wzrostu gospodarczego w nowych uwarunkowaniach postkryzysowych. Istnieje dosyć bogaty zestaw wyników badań i pozycji literatury przedmiotu, w których zostały zamieszczone rozważania dotyczące wpływu kryzysu finansowego na zmiany w stanie finansów publicznych (general government). Istotne wydaje się zwrócenie uwagi na kilka najważniejszych aspektów tego zagadnienia oraz dokonanie oceny wpływu proponowanych nowych rozwiązań na stan finansów publicznych w przyszłości. 


Słowa kluczowe


finanse publiczne; polityka fiskalna; kryzys finansowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alesina A., Giavazzi F. (eds.), Fiscal Policy after the Financial Crisis, NBER Working Paper Series, 2013.

Alińska A., Życie na kredyt – przywilej czy konieczność, [w:] J. Osiński (red.), Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015.

Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

Chądzyński M., Niski dług to szczepionka na spowolnienie, „Dziennik Gazeta Prawna”, 16.07.2015.

Chojna-Duch E., Zasady stabilności fiskalnej – kilka refleksji, [w:] A. Alińska (red.), Eseje o stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2012.

Correia I., Farhi E., Nicolini J.P., Teles P., Unconventional Fiscal Policy at the Zero Bound, “NBER Working Paper” 2011, No. 16758.

Grauwe P. de, Foresti P., Fiscal Rules, Financial Stability and Optimal Currency Areas, “CESIFO Working Paper” 2015, No. 5390.

Huttln P., Schoenmaker D., Should the ‘Outs’ Join the European Banking Union?, Working Paper 2016/03, Bruegel.

Krawczyk M., O neutralności długu publicznego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007.

MF, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016–2019, Warszawa 2015.

Millet D., Toussaint E., Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012.

Rodrik D., How Far Will International Economic Integration Go?, “Journal of Economic Perspectives” 2000, Vol. 14, No. 1, DOI: dx.doi.org/10.1257/jep.14.1.177.

Schoenmaker D., The Financial Trilemma, “Economics Letters” 2011, Vol. 111(1), DOI: dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2011.01.010.

Włodarczyk P., Stabilność fiskalna – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995–2009, NBP Warszawa 2011.

Wyplosz Ch., Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences, [w:] A. Alesina, F. Giavazzi (eds.), Fiscal Policy After the Financial Crisis, NBER Working Paper Series, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.113
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:10
Data złożenia artykułu: 2015-09-13 23:27:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Agnieszka Alińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.