Fiskalne aspekty podatku od towarów i usług w Polsce

Tomasz Mariusz Budzyński

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano fiskalne aspekty podatku od towarów i usług w Polsce, który stanowi najcenniejsze źródło dochodów budżetu państwa. Ponadto poruszono cztery zasadnicze kwestie: roli podatku od towarów i usług w systemie dochodów budżetu państwa, determinanty wydajności fiskalnej tego podatku, problem rosnących zaległości podatkowych oraz luki podatkowej w VAT. 


Słowa kluczowe


podatek VAT; dochody budżetowe; luka podatkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


European Commission, Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU Member States. 2015 Report, 2015.

Famulska T., Znaczenie fiskalne VAT w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

NIK, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w roku 2011, Warszawa 2012.

NIK, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w roku 2014, Warszawa 2015.

Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, PWE, Warszawa 2008.

Pomorska A., Dylematy polskiego systemu podatkowego w warunkach transformacji gospodarki, [w:] A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i organizacyjne problemy transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992.

PwC, Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?, Warszawa 2014.

PwC, Luka VATowska spada po raz pierwszy od 7 lat, Warszawa 2015.

PwC, Straty Skarbu Państwa w VAT, Warszawa 2013.

Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Omówienie, Warszawa 2014.

Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Omówienie, Warszawa 2015.

Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153).

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, Druk Sejmowy nr 1421, Warszawa 2013a.

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, Druk Sejmowy nr 3430, Warszawa 2010.

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, Druk Sejmowy nr 1787, Warszawa 2013b.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.611
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:40
Data złożenia artykułu: 2015-09-17 13:30:52


Statystyki

Widoczność abstraktów - 584
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Tomasz Mariusz Budzyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.