Racjonalizacja regulacji podatkowych z zakresu cen transferowych w Polsce

Grzegorz Wojciech Matysek

Streszczenie w języku polskim


Problematyka cen transferowych w ostatnich kilkunastu latach nabrała szczególnego znaczenia dla efektywności polskiego systemu podatkowego. Jest to jednocześnie trend ogólnoświatowy, gdyż praktyki przerzucania dochodów na dużą skalę mają miejsce przede wszystkim w obrębie wielonarodowych grup kapitałowych. Obowiązujące w Polsce regulacje podatkowe w niewystarczający sposób są wykorzystywane przez administrację skarbową w zwalczaniu tego zjawiska. Planowane zmiany regulacji w zakresie cen transferowych oraz profesjonalizacja działań organów podatkowych w tym zakresie winny przyczynić się do zwiększenia wydajności systemu podatkowego.


Słowa kluczowe


podatki; ceny transferowe; podmioty powiązane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartyzel I., Uprzednie porozumienia cenowe jako instrument ograniczający ryzyko podatkowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2008, nr 778.

Georgijew I., Ceny transferowe, [w:] A. Kaźmierski (red.), Meritum Podatki 2014, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, Departament Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa, 17 kwietnia 2015.

OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing 2013a.

OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing 2013b.

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE) (Dz. U.UE.C.2006.176.1).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. z 1997 r., nr 128, poz. 833).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1176 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1186 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. z 1935 r., nr 24, poz. 162).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 60, poz. 700).

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r., nr 104, poz. 1104).

Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r., nr 202, poz. 1956).

Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r., nr 202, poz. 1957).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328).

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1932).

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2007 r., I SA/Bk 207/07.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 maja 2010 r., I SA/Wr 283/10.

Zarządzenie nr 16 Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego do spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych, www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/akty-prawne [data dostępu: 25.09.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.477
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:33
Data złożenia artykułu: 2015-09-27 20:37:50


Statystyki

Widoczność abstraktów - 296
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Grzegorz Wojciech Matysek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.