Podatki i opłaty lokalne w kontekście międzygminnych nierówności dochodowych

Sławomira Kańduła, Joanna Śmiechowicz

Streszczenie w języku polskim


Wysokość dochodów, jakimi dysponują gminy w przeliczeniu na mieszkańca, znacznie się różni na obszarze Polski. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nierównomierne rozmieszczenie źródeł dochodów własnych, w tym pochodzących z podatków i opłat lokalnych, oraz ich zróżnicowana wydajność ujawniająca się nie tylko w odniesieniu do poszczególnych typów jednostek, ale również w aspekcie terytorialnym. Do dysproporcji w wielkości dochodów per capita przyczynia się także sama konstrukcja podatków i opłat lokalnych, która sprawia, że niektóre gminy czerpią z tych danin znacznie wyższe dochody niż pozostałe jednostki. Celem artykułu jest ocena obowiązujących i wprowadzanych z początkiem 2016 r. uregulowań prawnych w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych z punktu widzenia powstawania i wyrównywania nierówności w dochodach podatkowych gmin w Polsce. W opracowaniu przedstawiono udział podatków i opłat lokalnych w dochodach własnych i finansowe skutki wykorzystywania w odniesieniu do nich władztwa podatkowego przez gminy. 


Słowa kluczowe


podatki lokalne; opłaty lokalne; dochody gmin; nierówności dochodowe; samorząd terytorialny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dafflon B., Solidarity and the Design of Equalization: Setting Out the Issues, “eJournal of Tax Research” 2012, Vol. 10, No. 1.

Gniadkowski A., System podatkowy jest demotywujący. Rozmowa z Eugeniuszem Gołembiowskim, burmistrzem Kowala, „Wspólnota” 2014, nr 9/1145.

KR RIO, Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004, Warszawa 2005.

KR RIO, Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku, Warszawa 2014.

Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Niezgoda A., Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, LEX, Warszawa 2012.

Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za lata 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2005–2015.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Uzasadnienie, Druk 2656, Sejm RP 2014.

Sekuła A., Dochody gmin z tytułu opłat, [w:] S. Korenik, A. Dybała (red.), Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 101, Wrocław 2010.

Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, nr 2(44).

Śmiechowicz J., Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości jako instrument wspierania lokalnej przedsiębiorczości, [w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. 5: Przedsiębiorczość. Aspekty prawne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 513).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca ustawę o samorządzie gminnym i niektóre inne ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045).

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniająca ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1283).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.735
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:47
Data złożenia artykułu: 2015-09-29 14:32:33


Statystyki

Widoczność abstraktów - 589
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Sławomira Kańduła, Joanna Śmiechowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.