Zmiany trendów rynkowych a efektywność akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2005–2014

Sylwester Kozak, Emil Ochnio

Streszczenie w języku polskim


Po gwałtownym spadku wartości akcyjnych funduszy inwestycyjnych w 2008 r., w kolejnych latach ich sytuacja uległa poprawie. W 2014 r. doprowadziło to do potrojenia akcji w stosunku do 2005 r. Na podstawie danych miesięcznych dotyczących 18 funduszy akcyjnych, działających nieprzerwanie w Polsce w latach 2005–2014, zbadano rentowność, poziom ryzyka i efektywności funduszy. Wyniki wskazują, że rentowność i efektywność funduszy są skorelowane z trendami cen na GPW. Podejmowanie wyższego ryzyka inwestycyjnego przynosi dodatkowe pozytywne rezultaty, zwłaszcza w okresach tendencji wzrostowych cen akcji. W okresach kryzysu mniejsze straty ponoszą fundusze mniej agresywnej polityki inwestycyjnej. W dłuższej perspektywie lepsze wyniki uzyskują fundusze przez cały czas osiągające relatywnie stabilne stopy zwrotu i lepiej dostosowane do polityki inwestycyjnej na obecnym etapie gospodarki.


Słowa kluczowe


fundusze inwestycyjne; akcyjne fundusze inwestycyjne; dochodowość funduszy; zmienność cen akcji

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Babalos V., Mamatzakis E., Matousek R., The Performance of US Equity Mutual Funds, “Journal of Banking & Finance” 2015, Vol. 52, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.12.008.

Bojańczyk M., Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.

Dietze L.H., Entrop O., Wilkens M., The Performance of Investment Grade Corporate Bond Funds: Evidence from the European Market, “European Journal of Finance” 2009, Vol. 15, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13518470802588841.

Du D., Huang Z., Blanchfield P., Do Fixed Income Mutual Fund Managers Have Managerial Skills?, “The Quarterly Review of Economics and Finance” 2009, Vol. 49, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.qref.2008.02.005.

Jensen M., The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964, “Journal of Finance” 1968, Vol. 23, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00815.x.

MF, Dług publiczny. Raport roczny 2007, 2008, www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/ae67b326-9f9f-43ef-9616-5b9672bd3c1d [access: 10.03.2016].

Moneta F., Measuring Bond Mutual Fund Performance with Portfolio Characteristics, Working Paper 2013, http://ssrn.com/abstract=1100766 [access: 10.03.2016].

NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., Warszawa 2010.

Pawłowicz L., Zastąpmy WIBOR realną stopą, 2010, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/zastapmy-wibor-realna-stopa [access: 03.02.2016].

Rouwenhorst K.G., The Origins of Mutual Funds. Yale School of Management, Yale ICF Working Paper 2004, No. 04-48.

Sharpe W., Mutual Fund Performance, “Journal of Business” 1966, Vol. 39, DOI: http://dx.doi.org/10.1086/294846.

Stańczak-Strumiłło K., Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.

Treynor J., How to Rate Management of Investment Funds, “Harvard Business Review” 1965, Vol. 43.

Witkowska D., Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005–2007, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 74.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.73
Data publikacji: 2016-09-20 17:43:58
Data złożenia artykułu: 2015-10-13 00:02:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Sylwester Kozak, Emil Ochnio

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.