Zagrożenia bezpieczeństwa systemu emerytalnego

Lidia Zofia Jabłońska-Porzuczek

Streszczenie w języku polskim


Celem publikacji jest analiza bezpieczeństwa emerytalnego w odniesieniu do powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego. Podjęto także rozważania dotyczące ryzyk, które zagrażają bezpieczeństwu emerytalnemu. Szczególną uwagę zwrócono na ryzyko demograficzne, gospodarcze i systemowe. W pracy dokonano przeglądu podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem emerytalnym i wykorzystano elementy statystyki opisowej. Źródłem danych są statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu. Z analizy danych wynika, że w ostatnich latach zmniejszyło się bezpieczeństwo emerytalne. Budżet państwa przez dotacje w znacznym stopniu finansuje powstający deficyt systemu. Aby zmniejszać udział państwa w dotowaniu systemu, wprowadzane są częste zmiany regulacji prawnych. Przyczyniają się one do powstania dezinformacji i wzrostu niepewności wśród uczestników systemu.


Słowa kluczowe


zabezpieczenie społeczne; system emerytalny; ryzyko gospodarcze i układowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barr N., Diamond P., Reforming Pensions: Principles, Analytical Errors and Policy Directions, “International Social Security Review” 2008, November, http://econ.lse.ac.uk/staff/nb/Barr Diamond_crr.pdf [access: 27.01.2012], DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1315444.

Chłoń-Domińczak A., Ubezpieczenia społeczne jako podstawowy instrument bezpieczeństwa socjalnego obywateli, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Council of the European Union, Press Release 2733rd Council Meeting Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Luxembourg, 1–2 June 2006.

Eurostat, European Social Statistic, Luxemburg 2013.

Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.

GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, Warszawa 2015.

GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (za lata 2000–2014), Warszawa 2000–2014.

Holzman R., Hinz R., Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform, The World Bank, Washington 2005, www.apapr.ro/images/BIBLIOTECA/reformageneralitati/bm%20income%20support%202005.pdf [access: 27.01.2012], DOI: http://dx.doi.org/10.1596/0-8213-6040-x.

Kalinowski S., Pewni niepewności, [w:] Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski (red.), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld 2014.

Księżopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.

Księżopolski M., Bezpieczeństwo socjalne, [w:] B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.

Kukuła J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, „Sprawy Międzynarodowe” 1982, nr 7.

Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia (za lata 2000–2014), Warszawa 2001–2015.

Rosłon-Żmuda J., Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Polski z perspektywy czynnika demograficznego, „Przegląd Strategiczny” 2013, nr 1.

Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne – teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2006.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 1998 r., nr 162, poz. 1118).

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r., nr 75, poz. 398).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).

Włoch R., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2009.

ZUS, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych system pozarolniczy 1999–2002, Warszawa 2004.

ZUS, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych 2006–2008, Warszawa 2009.

ZUS, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych 2009–2011, Warszawa 2012.

ZUS, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2005 r., Warszawa 2006.

ZUS, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2014 r., Warszawa 2015.

Żukowski M., Związki ubezpieczenia emerytalnego z gospodarką, [w:] A. Patulski, K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, C.H. Beck, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.49
Data publikacji: 2016-09-20 17:43:56
Data złożenia artykułu: 2016-03-04 09:49:59


Statystyki

Widoczność abstraktów - 777
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Lidia Zofia Jabłońska-Porzuczek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.