Threats to Retirement System Security

Lidia Zofia Jabłońska-Porzuczek

Abstract


The aim of the paper is to analyse the retirement safety with reference to the common social security system. It also includes consideration of risks which threaten retirement security. Particular attention is paid to demographic, economic, and systemic risk. The paper includes a review of basic notions connected with retirement security. Elements of descriptive statistics have also been used. Data was obtained from the Polish Social Security Institution (ZUS), Central Statistical Office of Poland (GUS) and Eurostat. Analysis shows that retirement security has decreased in recent years. The state budget has been financing a substantial part of a systemic deficit. In order to decrease the share of state subsidies, frequent amendments to legal regulations are introduced. These, nevertheless, increase disinformation and increase uncertainty among the member of the retirement system.


Keywords


social security; retirement system; economic and systemic risk

Full Text:

PDF

References


Barr N., Diamond P., Reforming Pensions: Principles, Analytical Errors and Policy Directions, “International Social Security Review” 2008, November, http://econ.lse.ac.uk/staff/nb/Barr Diamond_crr.pdf [access: 27.01.2012], DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1315444.

Chłoń-Domińczak A., Ubezpieczenia społeczne jako podstawowy instrument bezpieczeństwa socjalnego obywateli, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Council of the European Union, Press Release 2733rd Council Meeting Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Luxembourg, 1–2 June 2006.

Eurostat, European Social Statistic, Luxemburg 2013.

Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.

GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, Warszawa 2015.

GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (za lata 2000–2014), Warszawa 2000–2014.

Holzman R., Hinz R., Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform, The World Bank, Washington 2005, www.apapr.ro/images/BIBLIOTECA/reformageneralitati/bm%20income%20support%202005.pdf [access: 27.01.2012], DOI: http://dx.doi.org/10.1596/0-8213-6040-x.

Kalinowski S., Pewni niepewności, [w:] Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski (red.), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld 2014.

Księżopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.

Księżopolski M., Bezpieczeństwo socjalne, [w:] B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.

Kukuła J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, „Sprawy Międzynarodowe” 1982, nr 7.

Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia (za lata 2000–2014), Warszawa 2001–2015.

Rosłon-Żmuda J., Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Polski z perspektywy czynnika demograficznego, „Przegląd Strategiczny” 2013, nr 1.

Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne – teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2006.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 1998 r., nr 162, poz. 1118).

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r., nr 75, poz. 398).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).

Włoch R., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2009.

ZUS, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych system pozarolniczy 1999–2002, Warszawa 2004.

ZUS, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych 2006–2008, Warszawa 2009.

ZUS, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych 2009–2011, Warszawa 2012.

ZUS, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2005 r., Warszawa 2006.

ZUS, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2014 r., Warszawa 2015.

Żukowski M., Związki ubezpieczenia emerytalnego z gospodarką, [w:] A. Patulski, K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, C.H. Beck, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.49
Date of publication: 2016-09-20 17:43:56
Date of submission: 2016-03-04 09:49:59


Statistics


Total abstract view - 2017
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Lidia Zofia Jabłońska-Porzuczek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.