Efekt zakotwiczenia oraz efekt kontynuacji stóp zwrotu. Empiryczna próba identyfikacji czynników determinujących decyzje inwestycyjne państwowych funduszy majątkowych

Dariusz Urban

Streszczenie w języku polskim


Artykuł porusza problematykę zachowań inwestycyjnych państwowych funduszy majątkowych. Wykorzystując dane pochodzące z Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, autor stosuje analizę regresji w celu weryfikacji hipotez zakładających, że na decyzje inwestycyjne funduszy wpływ ma dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe w spółce oraz historyczne stopy zwroty z akcji spółki. Uzyskane w toku badań własnych wyniki empiryczne nie dają podstaw do pozytywnej weryfikacji hipotez. Posiadanie przez fundusze akcji spółek w sposób negatywny determinuje kolejne decyzje inwestycyjne funduszy, zaś historyczne stopy zwrotu nie wywierają wpływu na nabywanie akcji spółek.


Słowa kluczowe


państwowe fundusze majątkowe; inwestowanie; efekt zakotwiczenia; strategia momentum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chhaochharia V., Leaven L., Sovereign Wealth Funds: Their Investments Strategies and Performance, Centre for Economic Policy Research, 2008.

Ciarlone A., Micelli V., Are Sovereign Wealth Funds Contrarian Investors?, “Banca D’Italia Working Papers” 2014, No. 972.

D’Souza I., Srichanachaichok V., Wang G., Yao Y., The Enduring Effect of Time-Series Momentum on Stock Returns Over Nearly 100-years, “Social Science Research Network” 2016, abstract No. 2720600.

Dahlquist M., Robertsson G., Direct Foreign Ownership, Institutional Investors, and Firm Characteristics, “Journal of Financial Economics” 2001, No. 59.

Fisher K., Statman M., Cognitive Biases in Market Forecasts, “Journal of Portfolio Management” 2000, No. 27.

Heaney R., Li L., Valencia V., Sovereign Wealth Fund Investment Decisions: Temasek Holdings, “Australian Journal of Management” 2011, No. 36 (1).

Johan S., Knill A., Mauck N., Determinants of Sovereign Wealth Fund Investment in Private Equity vs Public Equity, “Journal of International Business Studies” 2013, No. 44 (2).

Kaminsky G., Lyons R., Schmukler S., Managers, Investors and Crises: Mutual Fund Strategies in Emerging Markets, “Journal of International Economics” 2004, No. 64.

Kaustia M., Alho E., Puttonen V., How Much Does Expertise Reduce Behavioral Biases? The Case of Anchoring Effects in Stock Return Estimates, “Financial Management” 2008, No. 37.

Kotter J., Lel U., Friends or Foes? Target Selection Decisions of Sovereign Wealth Funds and Their Consequences, “Journal of Financial Economics” 2011, No. 101.

Liao L.-C., Yeutien R., Chiu B., Anchoring Effect on Foreign Institutional Investors’ Momentum Trading Behavior: Evidence from the Taiwan Stock Market, “North American Journal of Economics and Finance” 2013, No. 26.

Megginson W., You M., Han L., Determinants of Sovereign Wealth Fund Cross-Border Investments, “Financial Review” 2013, No. 48 (4).

Ng L., Wu F., The Trading Behavior of Institutions and Individuals in Chinese Equity Markets, “Journal of Banking and Finance” 2007, No. 31.

Opolski K., Potocki T., Zastosowanie finansów behawioralnych w procesie Wealth Management, „eFinanse” 2011, nr 7 (4).

Park S., The Moving Average Ratio and Momentum, “Financial Review” 2010, No. 45.

Pawłowska J., Efektywność strategii momentum w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74.

Szyszka A., Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Bank i Kredyt” 2006, nr 8.

Tversky A., Kahneman D., Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, “Science” 1974, No. 185.

Urban D., Płynność, rentowność, dywidenda czy wielkość? Dominujące kryterium inwestycyjne inwestora instytucjonalnego na przykładzie państwowego funduszu majątkowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016 (artykuł w trakcie recenzji).

Wójtowicz T., Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003–2010, „Ekonomia Menedżerska” 2011, nr 9.

Zaremba A., Efekt wartości, wielkości i momentum a wycena aktywów na polskim rynku akcji, „Finanse” 2015, nr 1 (8).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.533
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-03-30 13:46:03

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Dariusz Urban

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.