Struktura akcjonariatu jako determinanta polityki dywidend – analiza na podstawie spółek giełdowych

Mirosław Wypych

Streszczenie w języku polskim


Decyzja o wypłacie dywidendy przez spółkę jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Jednym z nich jest fakt rozdzielenia własności i zarządzania. Mechanizmem kontrolnym akcjonariuszy w stosunku do menedżerów jest struktura akcjonariatu odzwierciedlająca stopień koncentracji własności. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że struktura akcjonariatu i związana z nią forma nadzoru korporacyjnego mają wpływ na decyzje dotyczące podziału zysku i wypłaty dywidendy. Badaniem objęto 117 spółek giełdowych, płacących systematycznie dywidendy. Analiza obejmuje okres 2013–2015. Przeprowadzone badanie potwierdziło słuszność sformułowanej hipotezy.


Słowa kluczowe


struktura akcjonariatu; dywidenda; spółka giełdowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Becht M., Mayer C., The Control of Corporate Europe, “Preliminary Draft” 2000, No. 10 (May).

Berle A., Means G., The Modern Corporation and Private Property, Macmillan Publishing Co., New York 1932.

Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 1996.

Cooley P.L., Roden P.F., Business Financial Management, The Dryden Press, 1991.

Duraj A., Czynniki realizacji polityki dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002.

Hamadi M., Ownership Concentration, Family Control and Performance of Firms, “European Management Review” 2010, Vol. 7 (2), DOI: https://doi.org/10.1057/emr.2010.9.

Hamrol M., Ochocki B., Wpływ struktury akcjonariatu na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 520, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2008, nr 14.

Jacob M., Jacob M., Taxation, Dividends and Share Repurchases: Taking Evidence Global, 2010, http://ssrn.com/abstract-1532674 [data dostępu: 10.05.2016].

Jeżak J., Teoria własności oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 9.

Kamerschen D.R., The Influence of Ownership and Control on Profit Rates, “American Economic Review” 1968, No. 85.

Kowalewski O., Stetsyuk I., Talaver O., Do Corporate Governance and Ownership Determine Dividend in Poland, „Bank i Kredyt” 2007, nr 38.

Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2011.

Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.

La Porta R., Lopez-De-Silanes F., Shleifer A., Corporate Ownership Around the World, “Journal of Finance” 1999, Vol. 14, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115.

Larner D.R., Management Control and the Large Corporation, Dunellen, New York 1970.

Lis K., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Patena W., Koncentracja własności i kontroli w spółkach notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 520, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2008, nr 14.

Pluta J., Strategiczne zarządzanie finansami, Ekspert, Wrocław 1996.

Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1999.

Urbanek P., Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego nadzoru kontroli, „Zeszyty Naukowe PTE” 2011, nr 9.

Wilczyński R., Uprzywilejowanie akcji co do prawa głosu w spółkach publicznych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.

www.bankier.pl [data dostępu: 10.05.2016].

www.interia.pl [data dostępu: 10.05.2016].

www.stockwatch.pl [data dostępu: 10.05.2016].

Wypych M., Koncentracja własności a wypłata dywidend na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 73.

Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.569
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-04-26 12:43:22

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Mirosław Wypych

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.