Portfele aktywów finansowych gospodarstw domowych krajów strefy euro – podobieństwa i różnice

Katarzyna Kochaniak

Streszczenie w języku polskim


W pracy scharakteryzowano wzorcowe portfele aktywów finansowych gospodarstw domowych w 15 krajach strefy euro, wskazując na występujące między nimi różnice i podobieństwa. Uwagę zwrócono na niejednolitą na badanym obszarze skalę zjawiska wykluczenia finansowego w zakresie nabywania instrumentów o charakterze lokacyjnym i inwestycyjnym. Dla zbiorowości gospodarstw domowych posiadających takie zaangażowanie, określono ich preferencje wyrażone wartościami i strukturami całkowitych aktywów. Pomimo identyfikacji istotnych różnic między krajami, wyniki badania pozwoliły ustalić najważniejszy w skali ponadnarodowej składnik portfela, którym okazały się depozyty. Koncentracja uwagi i ukierunkowanie działań na posiadanie tej kategorii aktywów finansowych skutkowały słabą dywersyfikacją portfeli, składających się najczęściej z co najwyżej dwóch komponentów. W analizowanych krajach potwierdzono występowanie zjawiska substytucyjności między wybranymi składnikami portfeli, lecz nie były one tożsame w całej grupie krajów. Pomimo różnic występujących w badanym obszarze geograficznym, możliwe było zidentyfikowanie podgrup państw, w których portfele aktywów finansowych cechowały się podobieństwem.


Słowa kluczowe


finanse gospodarstw domowych; portfele aktywów finansowych gospodarstw domowych; depozyty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arrondel L., Bartiloro L., Fessler P., Lindner P., Matha T.Y., Rampazzi C., Savignac F., Schmidt T., Schurz M., Vermeulen P., How Do Households Allocate Their Assets? Stylized Facts from the Eurosystem Household Finance and Consumption Survey, “Deutsche Bundesbank Discussion Paper” 2014, No. 12.

Barasinska N., Schafer D., Stephan A., Individual Risk Attitudes and the Composition of Financial Portfolios: Evidence from German Household Portfolios, “Quarterly Review of Economics and Finance” 2012, Vol. 52 (1), DOI: https://doi.org/10.1016/j.qref.2011.10.001.

Carroll C.D., Portfolios of the Rich, [w:] L. Guiso, M. Haliassos, T. Jappelli (eds.), Household Portfolios, MIT Press, Cambridge 2002.

Christelis D., Georgarakos D., Haliassos, M., Differences in Portfolios Across Countries: Economic Environment versus Household Characteristics, 2012, http://ssrn.com/abstract=1089802 [data dostępu: 01.02.2016].

Du Caju P., Structure and Distribution of Household Wealth: An Analysis Based on the HFCS, “National Bank of Belgium Economic Review” 2013, No. 9.

ECB, HFCS Country Surveys Metadata Information, European Central Bank, Frankfurt am Main 2013a.

ECB, The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey – Results from the First Wave, “ECB Statistics Paper Series” 2013b, No. 2.

Gollier C., What Does Theory Have to Say about Household Portfolios?, [w:] L. Guiso, M. Haliassos, T. Jappelli (eds.), Household Portfolios, MIT Press, Cambridge 2002.

Gradoń W., Lokowanie nadwyżek finansowych w papiery wartościowe, [w:] J. Harasim (red.), Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, PTE, Katowice 2010.

Guiso L., Haliassos M., Jappelli T., Stockholding in Europe, Palgrave Macmillan Publishers, Basingstoke 2003.

Guiso L., Haliassos M., Jappelli T. (eds.), Household Portfolios, MIT Press, Cambridge 2002.

Haliassos M., Bertaut C., Why Do So Few Hold Stocks?, “Economic Journal” 1995, Vol. 105 (432), DOI: https://doi.org/10.2307/2235407.

Harasim J., Oszczędzanie i inwestowanie nadwyżek finansowych przez ludność, [w:] J. Harasim (red.), Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, PTE, Katowice 2010.

Kochaniak K., Stabilność depozytów gospodarstw domowych w zmiennych uwarunkowaniach rynku finansowego i gospodarek państw strefy euro – regulacje a rzeczywistość, „Bank i Kredyt” 2015, nr 46 (5).

Korzeniowska A., Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych krajów, „Studia Ekonomiczne – ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, z. 239.

Korzeniowska A., Lewicka B., Długoterminowe oszczędności finansowe w Polsce – Raport 2016, Alterum, Warszawa 2016.

Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.

Teppa F., Porpiglia A., Ziegelmeyer M., Le Blanc J., Zhu J., Household Saving Behaviour and Credit Constraints in the Euro Area, “ECB Working Paper” 2015, Vol. 1790.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.213
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-04-30 13:49:41

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Katarzyna Kochaniak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.