Makroekonomiczne skutki wprowadzenia waluty euro w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej

Bogdan Włodarczyk

Streszczenie w języku polskim


Przystępując do UE, kraje członkowskie (w tym Polska) zobowiązały się do przyjęcia waluty euro. Zastąpienie waluty krajowej walutą europejską jest ogromnym wyzwaniem dla danej gospodarki i procesem, w ramach którego należy spełnić kryteria konwergencji gospodarczej i prawnej. Przystąpienie do grupy najbardziej rozwiniętych państw Europy w długim okresie prowadzi do zbliżenia poziomu gospodarczego państw członkowskich. W praktyce, w dobie światowych kryzysów finansowych i gospodarczych, pytanie, czy i kiedy przyjąć walutę euro, jest ciągle aktualne i wymaga wszechstronnej analizy badawczej. W artykule podjęto próbę analizy podstawowych wskaźników makroekonomicznych w gospodarkach narodowych krajów, które w okresie od 2004 do 2015 r. przyjęły walutę euro, celem weryfikacji tezy o wymiernych korzyściach wprowadzenia waluty wspólnotowej. Podstawowym skutkiem integracji monetarnej jest przyspieszenie konwergencji i ograniczenie wpływu szoków kryzysowych. Niekorzystny moment wprowadzenia euro może jednak skutkować pogorszeniem sytuacji gospodarczej nowego kraju członkowskiego strefy euro.


Słowa kluczowe


euro; wskaźniki makroekonomiczne; konwergencja ekonomiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, The MIT Press, Cambridge – London 2003.

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [data dostępu: 20.03.2016].

De Grauwe P., The Challenge of Enlargement of Euroland, Workshop on EMU: Current State and Future Prospects, University of Crete, Rethymno, Greece 2003.

Domański S.R., Kazimierczak A., Żyżyński J., Polska wobec perspektywy wstąpienia do strefy euro. Za i przeciw szybkiej integracji walutowej, Warszawa 2008 (ekspertyza wykonana dla Kancelarii Prezydenta RP, maszynopis).

Mundell R.A., A Theory of Optimum Currency Areas, “American Economic Review” 1961, No. 51.

Mundell R.A., Uncommon Arguments for Common Currencies, [w:] H.G. Johnson, A.K. Swoboda, The Economics of Common Currencies, Allen and Unwin 1973.

NBP, Wyzwania organizacyjne związane z wprowadzeniem w Polsce banknotów i monet euro w kontekście pełnego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa 2008.

Osiatyński J., Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro, „Ekonomista” 2011, nr 5.

Urząd Publikacji UE, Jedna waluta dla jednej Europy – droga do Euro, Luksemburg 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.559
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-25 16:02:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Bogdan Włodarczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.