Modele predykcji bankructwa a zasady rachunkowości banków

Paweł Dec, Monika Szczerbak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy aktualnego problemu prognozowania bankructwa banków. W okresie ostatniego kryzysu finansowego wiele europejskich i amerykańskich banków ogłosiło upadłość, a znaczna część pozostałych banków miała gorsze wyniki finansowe. W związku z tym istotne wydają się nasilone badania dotyczące metod i narzędzi ograniczających ryzyko upadłości takich instytucji finansowych. Podobnie ważne są jednoznaczne regulacje i wymogi organów ustawodawczych czy nadzorczych odnośnie do zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej banków. Autorzy stwierdzili, że wielość i dostępność różnych modeli prognozowania bankructwa banków (nie deprecjonując oczywiście innych działań i metod nadzorczych czy kontrolujących instytucji), a także przejrzystość narzucanych bankom zasad rachunkowości wpływa na ogólną stabilność sektora bankowego.


Słowa kluczowe


bank; modele predykcji; bankructwo; zasady rachunkowości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Raport roczny BFG za 2012 rok, www.bfg.gov.pl [data dostępu: 10.05.2016].

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Raport roczny BFG za 2013 rok, www.bfg.gov.pl [data dostępu: 10.05.2016].

Betz F., Oprica S., Peltonen T.A., Sarlin P., Predicting Distress in European Banks, “Journal of Banking & Finance” 2014, No. 45.

Białas M., Wycena instrumentów finansowych według wartości godziwej w bankach, [w:] E. Nowak, P. Bednarek (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.

Cleary S., Hebb G., An Efficient and Functional Model for Predicting Bank Distress: In and Out of Sample Evidence, “Journal of Banking & Finance” 2016, No. 64.

Cox R.A.K., Wangb G.W.Y., Predicting the US Bank Failure: A Discriminant Analysis, “Economic Analysis and Policy” 2014, No. 44.

Dec P., Kompleksowy system wczesnego ostrzegania, [w:] A. Fierla (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

Demyanyk Y., Hasan I., Financial Crises and Bank Failures: A Review of Prediction Methods, Federal Reserve Bank of Cleveland, Working Paper 2009, No. 4.

Emerling I., Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” 2012, nr 126.

Estrella A., Park S., Peristiani S., Capital Ratios as Predictors of Bank Failures, “Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review” 2000 (July).

Hołda A., Staszel A., Polityka rachunkowości, [w:] A. Hołda (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Kalita J., Żukowska H., Polityka rachunkowości – uniwersalizm a specyfika w różnych podmiotach rachunkowości, [w:] M. Wrona, W. Janik (red.), Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Kasiewicz S., Rogowski W., Założenia teoretyczne i doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny i prognozowania zagrożenia banków upadłością, „Bezpieczny Bank” 2006, nr 2 (31).

Kucharczyk B., Wartość godziwa w wycenie aktywów finansowych – praktyka polskich banków, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2010, nr 52 (108).

López-Iturriaga F.J., López-de-Foronda O., Sanz I.P., Predicting Bankruptcy Using Neural Networks in the Current Financial Crisis: A Study of U.S. Commercial Banks, University of Burgos, Working Papers, November 2010, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=171620 [data dostępu: 10.05.2016].

Masiukiewicz P., Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. IASB, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

Rekomendacja U wydana przez KNF na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_U_tcm75-38338.pdf [data dostępu: 10.05.2016].

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. 2013, poz. 329).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. 2011, nr 181, poz. 1082).

Szaruga K., Seredyński R., Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości. Wzorce zarządzeń wewnętrznych według ustawy o rachunkowości i MSSF, ODDK, Gdańsk 2015.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2015, poz. 4 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 1997, nr 140, poz. 939 z późń. zm.).

Żukowska H., Specyfika polityki rachunkowości w banku, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2013, t. 5 (41).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.59
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-18 22:11:40


Statystyki

Widoczność abstraktów - 446
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Paweł Dec, Monika Szczerbak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.