Zastosowanie modelu Bühlmanna-Strauba do estymacji stawek składki netto w systemach bonus-malus ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Anna Szymańska

Streszczenie w języku polskim


Jednym z elementów procesu taryfikacji w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest system bonus-malus. Uwzględnia on w składce „szkodowość” ubezpieczonego przez zwyżki i zniżki składki bazowej, nazywane stawkami składki netto. Celem pracy jest zaproponowanie metody estymacji stawek składki netto w klasach bonus-malus portfela ubezpieczeń komunikacyjnych OC osób fizycznych. Do szacowania składki wykorzystano jeden z modeli teorii największej wiarygodności – tzw. model Bühlmanna-Strauba.


Słowa kluczowe


teoria największej wiarygodności; model Bühlmanna-Strauba; system bonus-malus; stawki składki netto; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bühlmann H., Experience Rating and Credibility, “ASTIN Bulletin” 1967, No. 4 (3).

Bühlmann H., Straub E., Glaubwürdigkeit für Schadensätze, “Mitteilungen der Vereiningung scheizerischer Vesicherungsmathematiker” 1970.

Daykin C.D., Pentiäinen T., Pesonen M., Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London 1994.

Denuit M., Marechal X., Pitrebois S., Walhin J.F., Actuarial Modelling of Claim Counts. Risk Classification, Credability and Bonus-Malus Systems, Wiley & Sons, England 2007, DOI: https://doi.org/10.1002/9780470517420.

Jasiulewicz H., Teoria zaufania. Modele aktuarialne, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.

Johansson B., Ohlsson E., Non-life Insuranse Pricing with Generalized Lineał Models, Spinger-Verlag, Berlin 2010.

Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston 2001.

Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W., Metody aktuarialne, PWN, Warszawa 2006.

Krzyśko M., Statystyka matematyczna, cz. 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.

Lemaire J., Bonus-malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer, Boston 1995, DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-011-0631-3.

Ostasiewicz W. (red.), Modele aktuarialne, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.

Szymańska A., Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.497
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-29 12:07:35

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Anna Szymańska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.