Aukcja elektroniczna w zamówieniach udzielanych przez publiczną służbę zdrowia

Jarosław Szymański

Streszczenie w języku polskim


Praktyczne narzędzia, mogące poprawić sytuację finansową publicznych placówek służby zdrowia, są wbudowane w system zamówień publicznych. Ich wykorzystanie daje wymierne efekty finansowe. Celem artykułu jest próba przedstawienia aukcji elektronicznej jako elementu systemu zamówień publicznych zwiększającego efektywność ekonomiczną udzielanych zamówień. W opracowaniu oszacowano na przykładzie wybranego wieloprofilowego publicznego szpitala, możliwe do uzyskania oszczędności finansowe wynikające z zastosowania aukcji elektronicznej na tle zagregowanych wydatków i przychodów jednostki w 2015 r. Z uwagi na bardzo ograniczoną sprawozdawczość dotyczącą wykorzystania aukcji elektronicznej w krajowym systemie zamówień publicznych, zebrano i przeanalizowano informacje z platform aukcyjnych. Wykorzystując dostępne materiały źródłowe, określono liczbę zamówień udzielonych w 2015 r. przez krajową publiczną służbę zdrowia, w których przewidziano aukcję elektroniczną, określając poziom zainteresowania procedurą.


Słowa kluczowe


zamówienia publiczne; aukcja elektroniczna; finanse publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bausa O., Kourtidis S., Liljemo K., e-Procurement Golden Book of Good Practice, PWC, Brussels 2013.

Brzozowska K., Innowacyjność Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w polityce inwestycyjnej jednostek sektora publicznego w Polsce, „Folia Pomer. Oeconomica” 2011, nr 291 (65).

Burguet R., Yeon-Koo C., Competitive Procurement with Corruption, “RAND Journal of Economics” 2004, Vol. 35, No. 1, DOI: https://doi.org/10.2307/1593729.

Lewandowska H., Monopoliści na rynku obrotu lekami, [w:] Polityka Zdrowotna V 2006, Instytut Polityki Ochrony Zdrowia, Warszawa 2016.

Pałka Ł., Dług publiczny w Polsce rośnie w tempie 477 milionów złotych na dobę, 2015, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dlug-publiczny-w-polsce-rosnie-w-tempie-477,221,0,1915613.html [data dostępu: 10.10.2016].

Platforma przetargowa (e- procurement) dla biznesu, www.soldea.pl/oferta2.php [data dostępu: 10.10.2016].

PMR o rynku szpitali publicznych w 2015 roku, 2015, www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/PMR-o-rynku-szpitali-publicznych-w-2015-roku,156690,1.html [data dostępu: 10.10.2016].

Riese C., Vergaberecht Grundlagen, Verfahren-, Rechtsschutz, Springer-Verlag, Berlin 1998.

Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, UZP, Warszawa 2013.

Starzyńska W., Rynek zamówień publicznych w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.

Szymczak M., Aukcja elektroniczna. Praktyczny poradnik dla użytkowników Platformy Aukcji Elektronicznej UZP, UZP, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. 1994, nr 76, poz. 344).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006, nr 79, poz. 551).

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195).

UZP, Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r., Warszawa 2015.

Zadłużenie sektora finansów publicznych, 2016, www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych [data dostępu: 10.10.2016].

Zadłużenie SPZOZ, www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie-spzoz [data dostępu: 10.10.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.511
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-29 12:26:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Jarosław Szymański

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.