Empatia jako przesłanka prorodzinnych zachowań finansowych

Małgorzata Solarz

Streszczenie w języku polskim


Istotnym instrumentem wzmacniania odporności finansowej gospodarstw domowych są pożyczki od rodziny i znajomych, gdyż stanowią drugie pod względem popularności (23,7%) źródło finansowania nieprzewidzianych wydatków Polaków. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia zachowań empatycznych ujawniających się w kontekście udzielania pożyczek rodzinnych dla odporności finansowej gospodarstw domowych. Wykorzystane metody badawcze to: krytyczna analiza literatury przedmiotu, proste metody statystyczne i metoda sondażu diagnostycznego. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że około 73% Polaków udzieliło w 2015 r. pożyczki rodzinnej. Wśród najczęściej wymienianych motywów wsparcia finansowego krewnych znalazła się empatia (34,1% wskazań). Zachowania empatyczne należy zatem uznać za sprzyjające wzmacnianiu odporności finansowej gospodarstw domowych.


Słowa kluczowe


empatia; pożyczka rodzinna; odporność finansowa; finanse osobiste

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonides G., Raajj W.F. van, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bonino S., Rozwój empatii w kontekście zarażania się emocjami innych osób oraz tworzenia reprezentacji poznawczej, „Nowiny Psychologiczne” 1996, nr 1.

Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2012.

Clarke D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2007.

Gołąb A., Normy moralne a gotowość do udzielania pomocy innym, [w:] J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.

Gulin W., Theodora Lippsa psychologiczna koncepcja empatii, „Forum Psychologiczne” 1997, t. 2, nr 1.

Hoffman M.L., Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice, Cambridge University Press, Cambridge 2000, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511805851.

Kaźmierczak M., Empatia w strukturach organizacyjnych, „Roczniki Psychologiczne” 2004, t. 7, nr 2.

Kliś M., Adaptacyjna rola empatii w różnych sytuacjach życiowych, „Horyzonty Psychologii”, t. 2: Rozprawy i artykuły naukowe, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2012.

Salovey P., Mayer J.D., Emotional Intelligence, “Imagination, Cognition, and Personality” 1990, Vol. 9, No. 3.

Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/prorodzinny;2508857 [data dostępu: 20.05.2016].

Smyczek S., Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012.

Solarz M., Zwiększanie odporności finansowej gospodarstw domowych jako warunek trwałej inkluzji finansowej, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, Vol. 49, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.517.

Stein E., O zagadnieniu czucia, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wosińska W., Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.423
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 17:05:34

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Małgorzata Solarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.