Zależność między przedsiębiorczością a rozwojem gospodarczym. Przykład regionów przygranicznych Polski Wschodniej

Małgorzata Jabłońska, Dorota Burzyńska

Streszczenie w języku polskim


Celem pracy jest analiza wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w regionach przygranicznych Polski Wschodniej na przestrzeni lat 2004 – 2013. Wstępna analiza problemu pozwoliła na postawienie głównej hipotezy badawczej, która zakłada, że pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego regionu i rozwojem przedsiębiorczości istnieje ścisła zależność. Wyższy poziom rozwoju w większym stopniu stymuluje rozwój przedsiębiorczości. Regiony słabiej rozwinięte nie mogą redukować barier rozwoju przedsiębiorczości (np.: infrastrukturalnych).


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; Polska Wschodnia; MŚP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barwińska-Małajowicz A., Kalita W., Puchalska K., Regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych a odpływ rodzimej siły roboczej za granicę, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009.

Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Powierzchnia i ludność w 2009 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010.

GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku, Warszawa 2014a.

GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 roku, Warszawa – Rzeszów 2014b.

Kola-Bezka M., Analiza innowacyjności i przedsiębiorczość regionów Europy Środkowo-Wschodniej za pomocą metody ankietowej, [w:] W. Kosiedowski (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Miszczuk A., Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2013.

PARP, Global Entrepreneurship Monitor Polska, Warszawa 2011.

Poland Directions in Regional Policy, Raport No. 30466-PL, Document of the Word Bank, Warszawa 2004.

Sana El Harbi, Grolleau G., Bekir I., Entrepreneurship and Growth: What Causes What?, [w:] G. Libecap, S. Hoskinson (eds.), Entrepreneurship and Global Competitiveness in Regional Economies: Determinants and Policy Implications, Advances in the Study Of Entrepreneurship, Innovation And Economic Growth, Vol. 22, United Kingdom – North America – Japan India – Malaysia – China 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.161
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 18:36:50


Statystyki

Widoczność abstraktów - 242
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Małgorzata Jabłońska, Dorota Burzyńska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.