Wykorzystanie eksploracji danych w planowaniu kontroli płatników składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szymon Paweł Kasprowski

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie przedstawia zagadnienia związane z możliwością zastosowania metod eksploracji danych w planowaniu kontroli w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Omawiane kwestie skupiają się na charakterystyce dotychczasowych metod planowania i doboru podmiotów do kontroli oraz przedstawieniu założeń i mechanizmu działania eksploracji danych w tym zakresie. Do najważniejszych wniosków należy stwierdzenie, iż istnieje możliwość zastosowania metod eksploracji danych w zakresie budowy modeli pozwalających na określanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Wykorzystanie informacji dotyczących ryzyka mogłoby przynieść m.in. korzyści dla kontrolującego ze względu na możliwość bardziej precyzyjnego planowania kontroli.


Słowa kluczowe


ubezpieczenia społeczne; kontrola ZUS; planowanie kontroli; eksploracja danych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bińczycka-Majewska T., Organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych, [w:] Ł. Kucharczyk-Rok, A. Żołna, O. Rawski (red.), Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym, ZUS, Wrocław 2013.

Bonczek A., Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych, Municipium S.A., Warszawa 2006.

Domański C. (red.), Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka, PTE, Warszawa 2011.

Kotarbiński T., Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa 1960.

Kulicki J., Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

MG, Projekt założeń projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej, Warszawa 2014, http://bip.kprm.gov.pl [data dostępu: 30.03.2016].

Morzy T., Eksploracja danych, „Nauka” 2007, nr 3.

Morzy T., Eksploracja danych. Metody i algorytmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

MSWiA, Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej, Warszawa 2012, http://bip.mswia.gov.pl [data dostępu: 30.12.2015].

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz. U. 1998, nr 164, poz. 1165 ze zm.).

SPSS, CRISP-DM 1.0 Step-by-step Data Mining Guide, 2000.

SPSS, Doskonalenie działań administracji podatkowej z wykorzystaniem drążenia danych, Kraków 2008, www.predictivesolutions.pl [data dostępu: 30.12.2015].

Steczkowski J., Reprezentacyjne badania jakości wyrobów. Kontrola odbiorcza, Platan, Kraków 1993.

Świder K., Jędrzejec B., Zaawansowane metody analizy danych i niekomercyjne pakiety analityczne w systemach wspomagania decyzji na potrzeby administracji publicznej, [w:] A. Kobyliński, A. Sobczak (red.), Technologie informatyczne w administracji publicznej, KAE SGH, Warszawa 2014.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015, poz. 121 ze zm.).

ZUS, Strategia rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013–2015, Warszawa 2013a.

ZUS, Założenia i parametry planowania kontroli płatników składek przyjęte na 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 r., Warszawa 2010–2015.

ZUS, Zasady zarządzania kontrolą płatników składek, Warszawa 2013b.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.183
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-01 20:32:51

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Szymon Paweł Kasprowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.