Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej instrumentem finansowania przedsiębiorczości społecznej

Wojciech Michał Krawiec

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przybliżenie istoty europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (European Social Entrepreneurship Fund – EuSEF) jako nowego instrumentu finansowania przedsiębiorczości społecznej. Instrument ten został wprowadzony w życie w 2013 r. jako odpowiedź na problemy finansowania przedsiębiorczości społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej to fundusz, który: zamierza zainwestować co najmniej 70% łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w aktywa, które stanowią kwalifikowalne inwestycje; nie wykorzystuje więcej niż 30% łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego do nabycia aktywów innych niż kwalifikowalne inwestycje; został ustanowiony na terytorium państwa członkowskiego. W artykule rozważaniom zostały poddane także pojęcia kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego (przedsiębiorstwa społecznego) oraz inwestycji kwalifikowalnej. Ponadto uzupełnieniem opracowania jest krótka charakterystyka czterech funkcjonujących obecnie funduszy EuSEF.


Słowa kluczowe


europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej; przedsiębiorczość społeczna; przedsiębiorstwo społeczne; instrument finansowy; inwestycje zaangażowane społecznie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abu-Saifan S., Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries, “Technology Innovation Management Review” 2012, No. 2 (2).

Defourny J., Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, [w:] Ekonomia społeczna: II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej, Kraków 2004, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U. L 145/1 z 30 kwietnia 2009 r.].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. U. L 302/32 z 17 listopada 2009 r.].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. U. L 174/1 z 1 lipca 2011 r.].

Falkowski M., Wiśniewski P., Impact Investment as a New Investment Class, “Review of Business and Economics Studies” 2013, Vol. 1, No. 1.

http://impactassets.org/ia50_new [data dostępu: 20.05.2016].

http://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_eusef [data dostępu: 20.05.2016].

Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:PL:PDF [data dostępu: 20.05.2016].

Izdebski H., Małek M., Formy prawne podejmowania i prowadzenia działalności służącej realizacji celów społecznie użytecznych poza sektorem finansów publicznych, w szczególności w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w świetle idei ekonomii społecznej i obowiązującego stanu prawnego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2005.

Kurleto M., Innowacyjność w przedsiębiorczości społecznej a ustawowy zakres filantropii i dobroczynności, [w:] H. Bieniok (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji, cz. 1: Koncepcje i modele, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 183.

Pearce J., Social Enterprise in Anytown, Calouste Gulbenkian Foundation, London 2003.

Pełka W., Rynkowe instrumenty finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, [w:] J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna. Wydanie specjalne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2012.

Phitrust Partenaires Annual Report 2014, www.phitrustactiveinvestors.com/data//Rapport_annuel_2014_version_finale.pdf [data dostępu: 20.05.2016].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115/18 z 25 kwietnia 2013 r.].

Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 615).

www.bonventure.de/en/projects/social-services-and-products.html [data dostępu: 20.05.2016].

www.eif.org/what_we_do/equity/sia [data dostępu: 20.05.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.269
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-07 21:37:56


Statystyki


Widoczność abstraktów - 564
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Wojciech Michał Krawiec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.