Wpływ zmian dotyczących pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2014–2020 na działalność przedsiębiorców w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce

Jerzy Piotr Gwizdała

Streszczenie w języku polskim


W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 w sposób istotny zmieniły się warunki uzyskiwania regionalnej pomocy publicznej. Celem artykułu jest prezentacja zmian w rozwiązaniach dotyczących pomocy publicznej, dotykających przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w oparciu o zezwolenie, oraz ocena efektów tych zmian w oparciu o wskaźniki charakterystyczne dla Specjalnych Stref Ekonomicznych.


Słowa kluczowe


Specjalna Strefa Ekonomiczna; regionalna pomoc publiczna; perspektywa finansowa; zezwolenia; nakłady inwestycyjne; miejsca pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grabowska-Klimczak K., Wprowadzenie do zagadnień specjalnych stref ekonomicznych, [w:] A. Tałasiewicz (red.), Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Guidelines on Regional Aid for 2014–2020, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-569_en.htm [data dostępu: 10.05.2016].

Informacja w sprawie realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych według stanu na 31 grudnia 2015 r., www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=B01837BE236B7D1DC1257FC5003BADB1 [data dostępu: 01.06.2016].

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 października 2015 r., sygn. ITPB3/4510-444/15/PS.

Lichota W., Efektywność finansowa specjalnych stref ekonomicznych, „Gospodarka Narodowa” 2016, nr 1.

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-180_pl.htm [data dostępu: 10.05.2016].

Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2013 r., ILPB3/423-124/13-4/AO.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.187.01.0001.01.POL [data dostępu: 10.05.2016].

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie mapy pomocy regionalnej w latach 2014–2020 (Dz. U. 2014, poz. 878), www.parp.gov.pl/files/74/691/20550.pdf [data dostępu: 10.05.2016].

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. 2015, poz. 465).

Smętkowski M., Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce, [w:] Wpływ specjalnych stref ekonomicznych i inwestycji zagranicznych struktury przemysłu, Warszawa – Kraków 2008.

Susmarski S., Pomoc publiczna a inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych, [w:] S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012) (Dz. Urz. C 326, 26 października 2012 r.).

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 2015, poz. 282).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2014 r., sygn. II FSK 431/12.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 października 2015 r., sygn. I SA/Kr 962/15.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.151
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-07 22:24:09

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Jerzy Piotr Gwizdała

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.