The Analysis of Variance – a Tool Used for the Research on Taxing Consumption

Bogusława Maria Dobrowolska

Abstract


The precise evaluation of the taxation scale of households consumption is essential in order to investigate social and economic effects of functioning of taxes. The present article is an attempt to use the analysis of variance to assess redistributive characteristics of tax system. The research on diversification of burdens in Polish households, connected with indirect taxes – that is the VAT and the duty, was done on the basis of the unpublished data of GUS (Central Statistical Office) coming from the research of household budgets in 2012 within the division of households according to decile income groups.


Keywords


taxation of households consumption; VAT; duty; ANOVA

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Adams D.W., The Distributive Effects of VAT in the United Kingom, Ireland, Belgium and Germany, “The Three Bank Review” 1980, No. 128.

Balicki A., Makać W., Metody wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Blalock H.M., Statystyka dla socjologów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977.

Corlett W.J., Hague D.C., Complementarity and the Excess Burden of Taxation, “Review of Economic Studies” 1953, No. 2.

Deaton A., Stern N., Optimally Uniform Commodity Taxes, Taste Difference and Lump-sum Grants, “Economic Letters” 1986, Vol. 20, DOI: https://doi.org/10.1016/0165-1765(86)90035-2.

Diamond P.A., Mirrlees J.A., Optimal Taxation and Public Production I: Production Efficiency, II: Tax Rules, “American Economic Review” 1971, Vol. 61.

Dobrowolska B., Ekonomiczne konsekwencje opodatkowania konsumpcji indywidualnej w procesie integracji z Unią Europejską, rozprawa doktorska napisana w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ, Łódź 2008.

Dobrowolska B., Klasyczne metody estymacji w ocenie redystrybucyjnych konsekwencji funkcjonowania podatków konsumpcyjnych w Polsce, „Annales UMCS. Sectio H” 2013a, Vol. 48, nr 3.

Dobrowolska B., Panel Models as a Tool for Investigating the Effects of Consumption VAT in Poland in the Years 1995–2011, “Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2013b, Vol. 14, nr 1.

Ebrahimi A., Heady C., Tax Design and Household Composition, “Economic Journal” 1988, Vol. 98, No. 390, DOI: https://doi.org/10.2307/2233306.

Famulska T., Znaniecka K. (red.), Obciążenia fiskalne w Polsce na podstawie badań, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.

Greń J., Modele i zadania statystyki matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1972.

GUS, Badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa 2012.

Harberger A.C., Principle of Taxation Applied to Developing Countries: What Have We Learned?, [w:] M. Boskin, C. McLure (eds.), World Tax Reform, Case Studies of Developed and Developing Countries, International Center for Economic Growth Publication ICS Press, San Francisco 1990b.

Harberger A.C., Reflection on Uniform Taxation, [w:] R.W. Jones, A.O. Kruger (eds.), The Political Economy of International Trade, Basil Blackwell, London 1990a.

Heady C.J., A Diagrammatic Approach to Optima Commodity Taxation, “Public Finance” 1987, Vol. 42.

Kudrycka I., Radziukiewicz M., Obciążenia gospodarstw domowych podatkami pośrednimi w roku 1995, „Wiadomości Statystyczne” 1996, nr 11.

Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.

Malarska A., Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, Kraków 2005.

Nagel T., Neneman J., Effects of a Reform of Private Consumption Taxation in Poland, [w:] M. Belka, H.G. Petersen (red.), Economic Transformation in Poland, Frankfurt 1995.

Neneman J., Redystrybucyjne konsekwencje wprowadzenia VAT w Polsce, rozprawa doktorska napisana w Katedrze Ekonomii UŁ, Łódź 1997.

Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T. (red.), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.

Rabiej M., Statystyka z programem Statistica, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

Styczeń M., Topińska I., Podatki i wydatki socjalne jako narzędzia redystrybucji dochodów gospodarstw domowych, „Opracowania PBZ” 1999, z. 4.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2011, nr 108, poz. 626).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.69
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-08 11:41:26


Statistics


Total abstract view - 880
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Bogusława Maria Dobrowolska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.